Post: : Admin

Mỗi ngày, bạn nên dành ra 1 phút để nhìn lại chính mình. Tốt đấy! Xấu đấy! Nhưng đều là chính mình, chấp nhận mình và thay đổi mình chính là cách hoàn thiện bản thân mình. Cho đến khi bạn hoàn toàn tĩnh lặng...Nhìn lại chính mình mỗi ngày

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


BTV