Post: : Admin

Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức đã kết thúc ngày đầu tiên, theo chương trình 13g30' Ban khảo thí chấm điểm bài thi viết của giới tử Tỷ kheo , và chiều 18h00 cùng ngày các giới tử tăng tập trung tại chánh điện chùa Long Sơn, tăng khất sĩ tại giảng đường chúng nội trú trường TCPH, Ni tập trung tại giảng đường trường TCPH, Ni khất sĩ tại thư viện TCPH, tiến hành thi tụng luật.
Giờ sám hối của giới tử, thanh lọc thân tâm

Trong Kinh Di Giáo Đức Phật lúc sắp nhập Niết Nàn, đã dạy: “Này các tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính, giữ gìn tịnh giới, như người mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các vị. Nếu ta ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy”. Giới luật là nền tảng đức hạnh căn bản của người xuất gia.

Do vậy, việc học giới và trì giới là điều quan trọng của các giới tử trước khi muốn đăng đàn cầu thọ giới pháp. Nhất tâm đảnh lễ Kiết tập Luật tạng Ưu Ba Ly tôn giả chứng minh. Trong tiếng âm vang trầm hùng trang nghiêm thanh tịnh, các giới tử đã chí thành tụng lại bốn quyển luật trường hàng tỳ ni, sa di, oai nghi cảnh sách, ôn lại những điều chư Phật Tổ đã dạy để làm hành trang cho mình chuẩn bị đăng đàn thọ giới và trên bước đường tu học sắp đến. Buổi khảo thí luật đã diễn ra trang nghiêm viên mãn dưới sự giám sát của Ban giám thị.

Nha Trang: Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Giới tử Tăng Tụng Luật tại chánh điện chùa Long Sơn

Nha Trang: Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Ban khảo thí chấm thi bài viết của Giới tử

Nha Trang: Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Đại giới đàn được lấy tên Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân đấu tranh chế độ Ngô Đình Diệm, bảo vệ Phật giáo năm 1963

Nha Trang: Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Giới Tử Ni tụng Luật giảng đường TCPH tỉnh Khánh Hòa

Nha Trang: Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Giới tử trang nghiêm lắng nghe Ban giám khảo đọc đề thi

Nha Trang: Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Giới tử Khất sĩ Ni tụng Luật tại Thư Viện TCPH

Nha Trang: Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Nha Trang: Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức


Giang Tử