Post: : Admin

Người dân xã Xích Thổ, Nho Quan , Ninh Bình dâng y ca sa và thiện nguyện trong mùa tự tứ tại chùa Phổ HiềnDâng y vu lanDâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan


Dâng y vu lan