Post: : Admin

Nghiệp và vấn đề vãng sanh là chủ đề bài chia sẻ Phật pháp của Đại đức Thích Chiếu Hiền tại khóa tu Phật thất kỳ 54 chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp. Hồ Chí Minh
Thích Chiếu Hiền