Post: : Admin

Lễ Bái Đức Thế Tôn: Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Đức Ứng Cúng, Đức Chánh Biến Tri (đọc ba lần)

* Cung Thỉnh Chư Tăng Truyền Tam Quy Ngũ Giới:

Okasa aham bhante, visum visum rakkhanatthaya tisaranena saha panca silani.
Dutiyampi visum visum … silani
Tatiyampi visum visum … silani

* Bạch hóa chư Đại Đức Tăng, con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.
* Bạch hóa chư Đại Đức … lợi ích, lần thứ nhì
* Bạch hóa chư Đại Đức … lợi ích, lần thứ ba

* Chư Tăng Truyền Tam Quy (Vị Sư truyền giới đọc, Thiện tín đọc theo) :

Buddham saranam gacchami 
Con xin quy y Phật 

Dhammam saranam gacchami
Con xin quy y Pháp 

Sangham saranam gacchami 
Con xin quy y Tăng 

Dutiyampi Buddham saranam gacchami 
Con xin quy y Phật, lần thứ nhì

Dutiyampi Dhammam saranam gacchami 
Con xin quy y Pháp, lần thứ nhì

Dutiyampi Sangham saranam gacchami 
Con xin quy y Tăng, lần thứ nhì

Tatiyampi Buddham saranam gacchami 
Con xin quy y Phật, lần thứ ba

Tatiyampi Dhammam saranam gacchami 
Con xin quy y Pháp, lần thứ ba

Tatiyampi Sangham saranam gacchami
Con xin quy y Tăng, lần thứ ba.

* Chư Tăng Truyền Ngũ Giới (Vị Sư truyền giới đọc, Thiện tín đọc theo):

Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

Adinaddana veramani sikkhapadam samadiyami 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

Musavada veramani sikkhapadam samadiyami 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối (vọng ngữ).

Sura-meraya-majja-pamadatthana veramani sikkha padam samadiyami 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và dùng các chất say.

* Vị Sư truyền giới khuyên dạy:

– Chư thiện tín đã thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi.

* Người thọ giới:

– Dạ, xin vâng.

* Vị Sư truyền giới giảng giải về quả báo của công đức trì giới:

– Các chúng sanh được sanh về cõi Trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, chư thiện tín hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lấm nhơ.

* Người thọ giới:
– Sadhu! Sadhu! Lành thay!