Post: : Admin

Nghi thức quá đường do TT Thích Nguyên Hiền thuyết giảng ngày 01 - 05 - Bính Thân (05 - 06 - 2016) tại Vĩnh Minh Tự Viện 250 - Phú An - Phú Hội - Đức Trọng - Lâm Đồng
Nghi thức qúa đường, Thích Nguyên hiền

TT Thích Nguyên Hiền