• Nghĩa kinh ứa lệ

    Nghĩa kinh ứa lệ

    Đạo Phật không tham. Nhưng, tham có cần? Có. Thực ra là chuyển công năng của tham. Tập khí vốn tham, giờ tu thì chuyển tham trần cảnh thành tham pháp.