Post: : Admin

Từ những cơ cực, tủi nhục đã trải qua khi sa vào cờ bạc, bằng ý chí của mình, nghệ sĩ Hồng Tơ đã quyết tâm làm mới lại cuộc đời, sẽ không quay trở lại con đường lầm lạc khi xưa nữa. Trên hành trình làm mới chính mình, với niềm tin vào Tam Bảo và sự thành tâm sám hối, Phật pháp nhiệm mầu đã đến khi nghệ sĩ Hồng Tơ gặp được rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống, nhất là trong công việc.
Hồng Tơ đến với Phật pháp