Post: : Admin

Mong sao em vẫn khắc ghi
Bóng hình thầy cũ, bạn thi chung trường
Tam quy giềng mối giới hương
Mong sao giữ mãi thiên lương trong trần.Mong sao

Cho em rõ biết nguồn ân
Thầy cho trí tuệ, song thân cho hình
Tu, học phân định thật minh
Mong sao thành đạt trả tình ân sư.

Đêm ngày hãy nhớ suy tư
Phật xưa đạt đạo tức thì nhớ ngay
Thầy A-la-lã hiền tài
Gặp nhau trong lúc sơ khai Phật tìm.

Chư thiên bạch Phật: Quy tiên
Thầy A-la-lã về miền an vui
Trần đời cuồng loạn dập vùi

Mong sao em mãi ghi lời Phật xưa.


SƯ CÔ: TN. DIỆU THẮNG
Giáo thọ môn Kinh Pháp cú

Trích Hương tràm 6 - Trường TCPH Đồng Nai