Post: : Admin

Văn bản, hồ sơ giấy tờ liên quan đến Phật giáo đăng tải trên các trang mạng phổ cập đến mọi người còn hạn chế và bất tiện. Có nơi vùng sâu vùng xa rất khó để có những mẫu này, có người phải chạy đến VP BTS hơn cả 100 km mới có giấy tờ, hồ sơ. Phật học đời sống xin giới thiệu đến bạn đọc khắp nơi, tùy nghi sử dụngGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TỈNH ĐĂK NÔNG                                                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

          BAN TRỊ SỰ                                                                              ------------

                    ---------------

                  Số: 446/CV/BTS                                   Gia Nghĩa, Ngày.....Tháng .... Năm 2015

V/v  Xin đổi tên Niệm Phật đường ..........
Thành "Niệm Phật đường ............".

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông
                 Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Nông
 
Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày --- tháng --- năm 2015, của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.
Căn cứ Điều 1, tại Quyết định 314 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, chấp thuận cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Nông được thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở với tên gọi là: Niệm Phật đường Phước Quang.
Phạm vi hoạt động và địa điểm dự kiến đặt trụ sở: thôn 9, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông.
Tuy nhiên, tên gọi "Phước Quang" lại bị trùng tên với chùa Phước Quang tại huyện Đăk Song. Do khi đề nghị lên các cấp, Ban Trị sự Phật giáo huyện Đăk R'lấp không rà soát các tên gọi của các cơ sở đã có sẵn tại tỉnh nhà, nên sơ xuất có sự trùng tên gọi này.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông xét thấy hai cơ sở Phật giáo có cùng tên gọi sẽ không thuận tiện trong việc hành chánh của tổ chức Giáo hội tỉnh nhà.
Nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông xin đổi tên "Niệm Phật đường Phước Quang" thành Niệm Phật đường Phước Minh, để tránh sự trùng tên tại hai cơ sở Phật giáo.
Kính mong quý ban quan tâm giúp đỡ.
Kính chúc quý ban vô lượng an lạc!
 

                                                       TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐĂK NÔNG
                                                              TRƯỞNG BAN

 
Nơi Nhận :
- Như trên.
- Lưu Vp