Post: : Admin

"Mọi thứ muốn lâu dài, trường cửu, tốt đẹp không đến từ bên ngoài. Nó phải được khởi phát từ bên trong. Lòng Tin có từ bên trong không phải bên ngoài, ở bên ngoài nó được gọi là Mê Tín.Lòng tin bên ngoài gọi là mê tín
Ý Chí́ có từ bên trong không phải bên ngoài, ở bên ngoài nó được gọi là Bị Ảnh Hưởng.
Hạnh Phúc có từ bên trong không phải bên ngoài, ở bên ngoài nó được gọi là Thuận Cảnh.
Cũng thế, Giác Ngộ không đến từ bên ngoài, nó xuất phát từ bên trong. Ở bên ngoài nó được gọi là Giáo Điều."


Tử Minh