Post: : Admin

"Con người là loài thông minh và lanh lợi nhất trên trái đất. Nhưng nếu chúng ta sử dụng trí thông minh của mình để gây đau khổ nhiều hơn, chứ không phải là để mang lại một số lợi ích thực sự cho người khác và chính mình, chúng ta chẳng có gì tốt đẹp hơn so với loài thú."Lời khuyên của Đức Karmapa đời thứ XVII của Tây Tạng

Lời khuyên của Đức Karmapa đời thứ XVII của Tây Tạng

Chúc mọi người sẽ nhớ & sống bằng phần tốt đẹp nhất của loài người.

"Human beings are the most intelligent and resourceful species on earth. If we use our intelligence to cause more suffering, rather than to bring some real benefit to others and ourselves, we are no better than beasts."

Hiện tại, Đức Karmapa XVII là vị lãnh tụ thứ hai của Phật giáo Tây Tạng, sau Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ XIV & Đức Ngài là Pháp Chủ của dòng Truyền thừa Kagyu- một trong 04 dòng Truyền thừa chính của Phật giáo Tây Tạng là Nyingma, Kagyu, Gelug và Sakya.


Claire Huynh