Post: : Admin

Hy Mã nguồn khơi ngọt suối từ
Trăm dòng chung một cội chân như
Hai nghìn năm trước hoa đàm nở
Hương mãi còn thơm cả thái hư.Linh Sơn hội thượng

Chẳng hẹn mà sao hoa ngát hương

Biển trần tắm gội ánh triêu dương
Suối nghe chim hót, nghe em hát
An lạc trào dâng vạn nẻo đường.
Chẳng hẹn mà sao lộc dậy mùa
Kiến sâu hoa bướm chẳng phân bua
Ngày vui rợp một trời hoa nắng
Tấu khúc đồng ca cổ Đại thừa .
Chẳng hẹn mà sao mỗi lá xanh
Mỗi lời chim hót mỗi câu kinh
Pháp Hoa hội ấy là đâu nhỉ
Pháp đã tuyên rồi đất hóa linh .
Chở hết ba ngàn vượt biển mê, 
Trăm sông chung một chốn nơi về
Vẫn nguồn Hy Mã cao vời vợi
Mĩm nụ cười hoa dưới cội đề.
Sen nở hay là tâm nở hoa
Mà sao chim hót suối reo ca
Mà sao nhân thế nầy an lạc

Thế giới ba ngàn thế giới hoa.


Hạnh Phương / Phật học đời sống