Post: : Admin

Một sự kiện hy hữu xảy ra trong thời thơ ấu, bấy giờ để khuyến khích nông dân làm ruộng, vua Tịnh Phạn cho tổ chức buổi lễ hạ điền, Bồ tát cũng được nhà vua cho tham dự.Giữa lúc buổi lễ nhộn nhịp, cung nữ có bổn phận trông nom Bồ tát cũng lén chạy ra xem. Dưới cội cây cao mát, Bồ tát an nhiên ngồi theo dõi hơi thở, niệm Sổ tức quán nhập vào cảnh giới Sơ thiền. Khi cung nữ sực nhớ Bồ tát vội vã chạy về, thấy cảnh tượng như vậy bèn đến tâu với đức vua Tịnh Phạn. Đức vua đến trông thấy Bồ tát ngồi tham thiền, nhà vua xá chào và nói: “Này con yêu dấu, đây là lần thứ hai phụ thân đảnh lễ con”.

Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)