Post: : Admin

Một trong những cách hiệu quả nhất để vượt qua những nỗi lo âu phiền muộn là hãy cố gắng đừng chỉ chú tâm về vấn đề của bản thân mà hãy hướng sự quan tâm của mình đến người khác.Dạt Lai Lạt Ma chia sẻ cùng mọi người qua cửa sổ

Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ cùng mọi người qua cửa sổ

Khi ta làm được như vậy, tự khắc ta sẽ thấy các vấn đề của mình nhẹ nhàng đi.

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta phải hoàn toàn quên mình vì người khác, mà là ta nên cố gắng quan tâm tới nhu cầu của người khác cùng lúc với những lo lắng phiền muộn của bản thân mình, cho dù những vấn đề của ta đang nghiêm trọng đến đâu đi nữa.


Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

Claire Huynh dịch từ tiếng Anh


Nguyên văn tiếng Anh

One of the most effective ways to overcome anxiety is to try to shift the focus of attention away from self and toward others. When we succeed in this, we find that the scale of our own problems diminishes. This is not to say we should ignore our own needs altogether, but rather that we should try to remember others' needs alongside our own, no matter how pressing ours may be.

His Holiness the 14th Dalai Lama