Post: : Admin

Trước những lời chửi bới, mắng nhiếc khởi phát từ tâm phiền não của chúng sanh thù địch. Những ai có thể kham nhẫn thật sự tạo được vô lượng vô biên công đức.Ngày xưa, bà thứ hậu Magandiya vợ vua Udena đã thuê người mắng nhiếc Đức Phật cùng tăng chúng. Với những lời lẽ thô bỉ nhất tuy nhiên như voi chiến xông qua giữa trận địa hứng chịu từng mũi tên làn đạn.

Kham nhẫn sẽ đưa tới sự an lạc cho bạn

Thế Tôn kham nhẫn với những lời chửi rủa của chúng sanh với bất động tâm giải thoát. Bởi vậy,chúng ta là con Phật lấy việc hành đạo làm kim chỉ nam cho đời sống phạm hạnh, gắng sức kham nhẫn trước những tác động bất toại nguyện của ngoại cảnh, trong khả năng có thể tuy nhiên đây không phải là việc dễ làm. Vì đòi hỏi phải có quá trình rèn luyện tu tập nhất định bởi tốc độ của tâm rất nhanh, sân si vừa khởi lên nó đã dẫn vô văn phàm phu đến những thân, khẩu, ý bất thiện nhằm làm hại đối tượng thù địch khiến cho sợi dây oan trái thêm thắt chặt ngay trong hiện tại và trong vòng luân hồi sinh tử.

Đôi khi nhiều người cũng xả mà xả cơn giận bằng những lời chửi bới, những hành động trả đũa và thế là các vị ấy tự biến mình thành đệ tử ma vương sân si điên đảo khổ đau.

Bởi vậy, thắng bản thân mình là việc khó làm và những ai làm được điều này còn hơn thắng mười vạn quân bên ngoài, tạo nên nhiều công đức đặc biệt là phước báu về dung sắc, những người không tỏ vẻ sân si, hiềm hận, bất bình trước những tác động tiêu cực từ ngoại cảnh sẽ tạo nên nhân lành của dung sắc thù thắng, ngược lại người sân si nhiều phẫn nộ làm cho sắc pháp xấu xí, khó coi. Nhẫn một chút đường an vui thênh thang rộng mở,nhẫn không phải vì sợ đối tượng thù nghịch mà vì những người con Phật hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi,các việc tạo nên ác nghiệp hại mình, hại người các vị sẽ tránh xa để được bình an, hạnh phúc. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An