Post: : Admin

HT Thích Quang Đạo-phó BTS kiêm trưởng Ban hoằng pháp tỉnh Đồng Nai, viện chủ chùa Phước Viên khai đạo giới tử tại Đại giới đàn Huệ Thành - 2001 từ ngày 19-22/11/Tân Tỵ. Địa điểm chùa Thanh Long - Biên Hòa - Đồng Nai
Khai đạo giới tử Đại giới đàn Huệ Thành 2001 - HT Thích Quang Đạo (phần 1)

Khai đạo giới tử Đại giới đàn Huệ Thành 2001 - HT Thích Quang Đạo (phần 2)


Khai đạo giới tử Đại giới đàn Huệ Thành 2001 - HT Thích Quang Đạo (phần 3)

Khai đạo giới tử Đại giới đàn Huệ Thành 2001 - HT Thích Quang Đạo (phần cuối)

HT. Thích Quang Đạo