Post: : Admin

Nhà thơ Lê Đăng Mành phụng bút diễn lục bát dân gian kính dâng mùa Phật đản PL 2562.Kệ tắm Phật - Lê Đăng Mành


KỆ TẮM PHẬT

Con dâng nước tắm Như Lai
Báo thân thanh tịnh lễ đài trang nghiêm
Chúng sanh năm trược đảo điên
Nhiếp căn trần cấu tịnh thiền pháp thân
 

Catyla Phật không sanh
Cũng chưa từng diệt dưới cành sala
Bất sanh không diệt maha
Hóa thân* thị hiện Đạt Đa vào đời
 

Tháng tư hoa cỏ rạng ngời
Cung vua Tịnh Phạn đón người đản sanh
Ngự hầu tiên thánh rồng trời
Sen vô nhiễm nở không rời bước hoa
Ba nghìn thế giới hoan ca

Con quay về tắm Phật Đà tại tâm
Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.


Như Thị


* Hóa thân là cái thân Phật hiển hiện ra để tiện giáo hóa chúng sinh. Ví dụ Phật Thích Ca cũng là một hóa thân của Phật, một vị Hóa Phật.
“Cho hay đức Bụt Thích già, Hóa thân bách ức khắp hòa mười phương.”
(Chân Nguyên –Thiền Tông bản hạnh)
 

NGUYÊN VĂN: KỆ TẮM PHẬT


Con nay rưới tắm các Như Lai
Trí sạch trang nghiêm công đức lớn
Chúng sanh năm trược rời cấu trần
Cùng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Trong thành Tỳ Gia chưa từng sinh
Giữa cây Sa La chưa từng diệt
Bất sinh bất diệt đức Cồ Đàm
Trong mắt nhìn xem càng thêm bớt.

Sáng nay là mồng tám tháng tư
Cung vua Tịnh Phạn sinh Tất Đạt
Chín rồng phun nước ngoài trời đến
Hoa sen đỡ bước theo đất mọc.

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.