Post: : Admin

Trưởng lão HT.Thích Trí Quang tân viên tịch lúc 21h0045 ngày 12/10 Kỷ Hợi (08/11/2019). tại tổ đình Từ Đàm Huế (số 1, đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.Huế: Trưởng lão HT.Thích Trí Quang viên tịch thọ 97 tuổi

Trưởng lão HT.Thích Trí Quang viên tịch trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp. Ảnh: Pháp Bảo


Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang sinh năm Giáp Tý, ngày 21-12-1923, tại làng Diêm Điền nay thuộc Đức Ninh Đông , thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.


Hòa thượng là bậc danh tăng Phật giáo Việt Nam, Ngài dịch và sáng tác rất nhiều tác phẩm Kinh, Luật, Luận gồm:

- Kinh Bốn Mươi Hai Bài.   HT. Thích Trí Quang dịch
- Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Duy-ma.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Báo Ân Cha Mẹ.    HT. Thích Trí Quang dịch
- Kinh Vu Lan.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Kim Cương.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim.  HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Viên Giác.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Giải Thâm Mật.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Hoa Sen Chánh Pháp.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Thắng Man.   HT. Thích Trí Quang dịch
- Thủy Sám.     HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Dược Sư Kinh Sám.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Kinh Địa Tạng.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Lương Hoàng Sám.    HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Hai Thời Công Phu.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Mười Điều Tâm Niệm.   HT. Thích Trí Quang dịch
- Kinh Giáo huấn vắn tắt của Phật lúc sắp niết bàn. HT. Thích Trí Quang dịch

DỊCH LUẬT TẠNG
- Bồ-tát giới Phạn võng.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Tỳ-kheo giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Tỷ-kheo-ni giới. HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Thức-xoa-ma-na-ni giới.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Sa-di và Sa-di-ni giới.  HT. Thích Trí Quang dịch giải

DỊCH LUẬN TẠNG
- Luận Khởi Tín.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Dị bộ tông luân luận: lược thuật học thuyết của các bộ phái tiểu thừa.   HT. Thích Trí Quang dịch
- Luận Chỉ Quán.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
- Nhiếp đại thừa luận: luận văn Tổng quát về đại thừa.   HT. Thích Trí Quang dịch giải


CÁC SÁNG TÁC KHÁC
- Hòa Thượng Thích Trí Quang: Tiểu truyện tự ghi
- Vài đặc điểm của Phật Giáo.   Hòa thượng Thích Trí Quang
- Cao Tăng Pháp Hiển.   HT. Thích Trí Quang
- Lương Võ Đế. HT. Thích Trí Quang
- Lời tụng tôn kính đức Phật đương lai.      HT. Trí Quang
- Ðọc Pháp Cú Nam Tông  HT. Thích Trí Quang