Post: : Admin

Mời quý thính chúng nghe bài pháp do HT Thích Giác Hạnh -gảng về Sự linh ứng Bồ Tát Quán Thế Âm.