Post: : Admin

Đây là bản nghi thức sám hối 'Hồng Danh Bảo Sám' diễn âm do Hòa thượng Trí Độ phụng soạn.Hồng Danh Bảo Sám nghi thức diễn âm - Hòa thượng Trí Độ

CẦU SÁM HỐI KIỀU CẦN TRƯỚC PHẬT, LẠY HỒNG DANH NGHI THỨC PHẢl NHƯ ĐÂY:

Thương người rộng đức từ-bi;

Rộng lòng hỉ xả cứu rày hàm-linh.

Nghiên mình tướng hảo quang-minh,

Chúng tôi nhứt nguyện tín thành qui-y.

Qui-y Kim-cang thượng si,

Qui-y Tam-bảo tôi nay phát-nguyền.

Chẳng cầu phước báo nhơn thiên,

Với Thinh-văn nọ và Duyên-giác kìa.

Cũng không cầu đến bên kia,

Quyền-thừa Bồ-Tát chứng về thiên-không.

Chỉ y theo bực viên-dung,

Là thừa « tối-thượng » phát lòng đạo tâm.

Nguyện cùng pháp-giái bao lăm,

Chúng-sanh đều đặng cao lâm bực này.

Bực cao vô-thượng là đây,

Chánh-đẳng chánh-giác ấy thì viên-dung.


Nam-mô qui-y thập phương tận hư-không, gii nhứt thiết chư Phật.

Nam-mô qui-y thập phương tận hư-không giới nhứt thiết tôn-Pháp.

Nam-mô qui-y thập phương tận hư-không giới nhứt thiết hiền-thánh Tăng.

Nam-mô Như-lai, Ứng-eúng, Chánh-biến-tri, Minh hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gỉan giải, Vô-thượng-sĩ, đều-ngự trượng-phu, Thiên-nhơn sư, Phật, Thế-tôn.

Nam-mô Ph-Quang Phật.

Nam-mô Ph-Minh Phậtí

Nam-mô Ph-Tịnh Phật.

Nam-mô Đa-Ma-La-Bạt-Chiên-Đàng-Hương Phật.

Nam mô Chiên-Đàng-Quang Phật.

Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật.

Nam-mô Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết-Thế-Gian-Nhạo-Kiến-Thượng-Đại-Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Ma-Ni-Tràng-Đăng-Quang Phật.

Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật.

Nam-mô Hải-Đứe-Quang-Minh Phật.

Nam-mô Kim-Cang-Lao-Cường-Phổ-Táng-Kim-Quang Phật.

Nam-mô Đại-Cường-Tinh-Tấn-Dỏng-Mãnh Phật.

Nam-mô Đại-Bi-Quang Phật.

Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật.

Nam-mô Từ-Tạng Phật.

Nam-mô Chiên-Đàng-Khốc-Trang-Nghiêm-Thắng Phật

Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ Phật.

Nam-mô Thiện-Ý Phật

Nam-mô Quảng-Trang-Nghiêm-Vương Phật.

Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật.

Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu-Không-Tự-Tại-Lực-Vương Phật.

Nam-mô Hư-Không-Bảo-Hoa-Quang Phật.

Nam-mô Lưu-Ly-Trang-Nghiên-Vương Phật.

Nam-mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật.

Nara-mô Bất-Động-Trí-Quang Phật.

Nam-mô Hàng-Phục-Chúng-Ma-Vương Phật.

Nam-mô Tài-Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trí-Huệ-Thắng Phật.

Nam-mô Di-Lặc-Tỉên-Quang Phật.

Nam-mô Thiện-Tịch-Nguyệt-Âm-Diệu-Tôn-Trí-Vương Phật.

Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật.

Nam-mô Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật.

Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật.

Nam-mô Nhựt-Nguỵệt-Châu-Quang Phật.

Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử-Hẩu-Tự-Tại-Lực-Vương Phật.

Nam-mô Diệu-Âm-Thắng Phật.

Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật.

Nam-mô Quang -Thế -Đăng Phật

Nam-mô Huệ-Oai-Đăng-Vương Phật

Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật

Nam-mô Tu-Di-Quang Phật

Nam-mô Tu-Ma-Na-Hoa-Quang Phật.

Nam~mô Ưu-Đàm-Bát-La-Hoa-Thù-Thắng-Vương Phật.

Nam-mô Đại-Huệ-Lực-Vưorng Phật.

Nam-mô A-Súc-Tì-Hoan-Hỉ-Quang Phật.

Nam-mô Vô-Lương-Âm-Thinh-Vương Phật.

Nam-mô Tài-Quang Phật.

Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật.

Nam-mô San-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật.

Nam-mô Đại-Thông-Quang Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật.

Nam-mô Thích-Ca-Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Kim-Cang-Bất-Hoại Phật.

Nam-mô Bảo-Quang Phật.

Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn-Quân Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn-Hỉ Phật.

Nam-mô Bảo-Hỏa Phật.

Nam-mô Bảo-Nguỵệt-Quang Phật.

Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật.

Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Phật.

Nam-mô Ly- Cấu Phật.

Nam-mô Dõng-Thí Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh-Thí Phật.

Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật.

Nam-mô Thủy-Thiên Phật.

Nam-mô Kiên-Đức Phật.

Nam-mô Chiên-Đàng-Công-Đức Phật.

Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật.

Nam-mô Quang-Đức Phật.

Nam-mô Vô-Ưu-Đức Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Công-Đức-Hoa Phật.

Nam-mô Liên-Hoa-Quang-Du-Hí-Thần-Thông Phật.

Nam-mô Tài-Công-Đức Phật.

Nam-mô Đức-Niệm Phật.

Nam-mô Thiện-Danh-xưng-Công-Đức Phật.

Nam-mô Hồng-Diệm-Đế-Tràng-Vương Phật

Nam-mô Thiện-Du-Bộ-Công-Đức Phật.

Nam-mô Đấu-Chiến-Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật.

Nam-mô Châu-Tráp-Trang-Nghiêm-Công-Đức Phật.

Nam-mô Bảo-Hoa-Du-Bộ Phật.

Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ - Vương Phật.

Nam-mô Pháp-Giái-Tàng-Thân-A-Di-Đà Phật.

Cả bao thế giái vô biên,

Thường thường chư Phật trụ miền thế-gian.

Các ngôi Phật ấy hỉ-hoan,

Phải thương phải nghĩ cho hàng chúng tôi.

Như tôi kiếp trước đã rồi,

Lại như cho đến những hồi kiếp nay.

Từ khi vô-thỉ đến rày,

Bao nhiêu sanh-tử tội gì làm ra.

Mình làm hoặc khiến người ta,

Hoặc là ngó thấy làm mà ưa nhau.

Của chùa hoặc của thầy tu,

Hoặc là của những tăng-đồ bốn-phang.

Mình tham hoặc biu người gian,

Hoặc là thấy lấy mà hoan-hỉ lònq.

Năm điều vô-gián tội hung,

Hoặc mình sanh tự trong lòng mà ra.

Hoặc là dạy biu người ta,

Hoặc là ngó thấy làm hỉ-hoan.

Mười điều ác-nghiệp bạo-tàng,

Hoặc là làm tự trong gan ruột mình.

Hoặc bày người khác chẳng lành,

Hoặc làm mình thấy mà sanh lòng mừng.

Làm ra tội ấy mấy lần,

Hoặc che tội lại hoặc trần tội ra.

Ưng đày địa-ngục chẳng tha,

Hoặc đày ngạ-quỉ hay là súc-sanh.

Hoặc đày các thú chẳng lành,

Hoặc đày đất mọi mà sanh bần hàn.

Hoặc đày vào chồ uế-hoang,

Đày vào như ấy mọi đàng hiểm-nguy.

Làm ra những tội chướng gì,

Tôi đều sám-hối ngày nay hết rồi.

Nay xin chư Phật các ngôi,

Chứng cho tôi lại thương tôi với cùng,

Lại là trước Phật Thế-Tôn,

Bày lời xin tỏ nỗi lòng như đây.

Chúng tôi kiếp trước kiếp này,

Hoặc làm bố thí hoặc tri giải tình.

Đến đều bố thí súc sanh,

Cở trong một vt cơm mình cho ra.

Hoặc tu thanh tịnh nết na,

Hoặc hay thành tựu những là chúng sanh.

Hoặc Bồ-đề đạo tu hành,

Hoặc tu vô-thượng trí lành rất cao.

Thiện căn thảy có dường bao,

Hiệp bao nhiêu cả tính vào cân đo.

Thảy đều hồi hướng xin cho,

Tới ngôi đẳng-giác bực vô-thượng kìa.

Như là Tam-thế Phật kia,

Thế nào hồi hướng ta thề noi theo.

Tội khiên sám-hối đũ đều,

Cả bao nhiêu phước cũng xiêu lòng mừng.

Và công thĩnh Phật ân cần.

Nguyện thành vô-thượng bực hơn trí người.

Bao nhiêu các Phật ba đời,

Thật là tối-thăng tốt vời chúng sanh.

Biển công đức Phật minh-minh,

Chúng tôi nay hết lòng thành qui-y.

Mười phương thế giái nhưng thì,

Bao nhiêu tam thể ngồi si-tử-người.

Thân tôi và ý và lời,

Dụng ba nghiệp tịnh lễ mười phương thiên.

Oai thần hạnh nguyện Phổ-Hiền,

Hiện ra khắp trước đài tiền Năng-nhân.

Một thân hiện sác trần-thân,

Phân thân khắp lạy sác trần Như-Lai.

Mảy trần trong đũ các ngài,

Phật và Bồ-Tát các nơi hội vào.

Hột trần pháp giái khác nào,

Lắm tin chư Phật dàu dàu ở trong.

Bin âm thinh mở minh mông,

Dùng ra nói tiếng vô cùng nhiệm sâu.

Đến cùng cả thảy kiếp sau,

Khen công đức Phật biển đâu dể lường.

Dùng hoa mang tốt phi thưng,

Ca đờn dù lọng với hương thoa mình.

Trang nghiêm rất đẹp rất xinh,

Cúng dâng đũ món trước hình kim thân.

Áo hương tốt đũ mười phần,

Hương nghiền hương thấp và đăng chúc nầy.

Chất cao như núi Tu-Di,

Tôi đều cúng dượng các vì Như-Lai.

Lòng tôi rộng tỏ hơn ai,

Tin ba đời cả các ngài Kim-tiên,

Thảy đem hạnh nguyện Phổ-Hiền,

Khắp dưng cúng đũ các duyên Phật-đà.

Tôi xưa tạo ác-nghiệp ra,

Bởi từ vô-thỉ tham và sân si.

Sanh ra thân ngữ ý nầy,

Tôi nay sám hết tội gì nhỏ to.

Mười phương cả chúng-sanh đồ,

Nhị-thừa hữu-học với vô-học kìa.

Phật và Bồ-tát trên kia,

Bao nhiêu công đức đều về hỉ hoan.

Mười phương đèn ở thế gian,

Bồ-đề thành tựu tại ngang lúc đầu.

Tôi nay cả thảy nguyện cầu,

Pháp-luân xin chuyển bực mầu tối cao.

Phật gần diệt-độ lúc nào,

Tôi đều khuyến thỉnh xiết bao lòng thành.

Cúi xin trụ kiếp cửu-kinh,

Lợi vui cho cả chúng-sanh mọi đường.

Đủ nghi lễ táng cúng dường.

Hởi xin trụ thế chuyển thường pháp luân.

Mừng theo sám-hối thiện căn,

Hồi sanh hướng Phật đến chưng Bồ-đề.

Nguyện đem công-đức lớn kia,

Mà hồi hướng pháp giải kìa rất cao.

Tam tôn tánh tướng thế nào,

Ấn tam-mnội đũ dung vào tục chơn.

Biển công đức vậy ai hơn,

Tôi nay hồi hướng cả nhơn duyên lành.

Chúng sanh nghiệp ý miệng mình,

Bởi nhơn kiến hoặc mà ghình phép ta.

Bao nhiều tội chướng nhưng là,

Thảy đều tiêu hết rồi mà như không.

Trí thông pháp giái khắp vòng,

Độ trong cả chúng sanh đồng chẳng lui.

Hư không thế-giái hết rồi,

Chúng sanh phiền não nghiệp hồi nào tiêu,

Mênh-mông bốn pháp bao nhiêu,

Tôi nay hồi hướng cũng nhiều như nhau.

TRÍ-ĐỘ.


(Từ-Bi-Âm, quyển 2, kỳ thứ 15, từ trang 22-28)

HỒNG DANH BẢO-SÁM-NGHI-THỨC DIỂN-ÂM

CẦU SÁM-HỐI KIỀU CẦN TRƯỚC THUẬT,

LẠY HỒNG-DANH NGHI-THỨC PHẢI NHƯ ĐÂY :

Thương người rộng đức từ-bi;

Rộng lòng hỉ xả cứu rày hàm linh.

Nghiêm minh tướng hảo quang-minh,

Chúng tôi nhứt nguyện tín thành qui-y.

Qui-y Kim-cang thượng-sĩ.

Qui-y Tam-bảo tôi nay phát nguyền.

Chẳng cầu phước báo nhơn thiên,

Với Thinh-văn nọ và Duyên-giác kìa.

Cũng không cầu đến bên kia,

Quyền-thừa Bồ-tát chứng về thiên-không.

Chỉ y theo bực viên-dung,

Là thửa “tối-thượng” phát lòng đạo tâm.

Nguyện cùng pháp-giái bao lăm,

Chúng-sanh đều đặng cao lâm bực này.

Bực cao vô-thượng là đây,

Chánh-đẳng chánh-giác ấy thì viên-dung.

Nam-mô qui-y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật.

Nam-mô qui-y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp.

Nam-mô qui-y thập phương tận hư không giới nhứt thiết hiền-thánh Tăng.

Nam-mô Như-Lai, Ứng-cúng, Chánh-biến-tri, Minh-hạnh-túc, Thiện-thệ, Thế-gian giải, Vô-thượng-sĩ, Điều-ngự trượng-phu, Thiên-nhơn sư, Phật, Thế-tôn.

Nam-mô Phổ-Quang Phật.

Nam-mô Phổ-Minh Phật.

Nam-mô Phổ-Tịnh Phật.

Nam-mô Đa-Ma-La-Bạt-Chiên-Đàng-Hương Phật.

Nam-mô Chiên-Đàng-Quang Phật.

Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật.

Nam-mô Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết-Thế-Gian-Nhạo-Kiến-Thượng-Đại-Tinh-Tấn Phật.

Nam-mô Ma-Ni-Tràng-Đăng-Quang Phật.

Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật.

Nam-mô Hải-Đức-Quang-Minh Phật.

Nam-mô Kim-Cang-Lao-Cường-Phổ-Táng-Kim-Quang Phật.

Nam-mô Đại-Cường-Tinh-Tấn-Dõng-Mãnh Phật.

Nam-mô Đại-Bi-Quang Phật.

Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật.

Nam-mô Từ-Tạng Phật.

Nam-mô Chiên-Đàng-Khốc-Trang-Nghiêm-Thắng Phật.

Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ Phật.

Nam-mô Thiện-Ý Phật.

Nam-mô Quảng-Trang-Nghiêm-Vương Phật.

Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật.

Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu-Không-Tự-Tại-Lực-Vương Phật.

Nam-mô Hư-Không-Bảo-Hoa-Quang Phật.

Nam-mô Lưu-Ly-Trang-Nghiêm-Vương Phật.

Nam-mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật.

Nam-mô Bất-Động-Trí-Quang Phật.

Nam-mô Hàng-Phục-Chúng-Ma-Vương Phật.

Nam-mô Tài-Quang-Minh Phật.

Nam-mô Trí-Huệ-Thắng Phật.

Nam-mô Di-Lặc-Tiên-Quang Phật.

Nam-mô Thiện-Tịch-Nguyệt-Âm-Diệu-Tôn-Trí-Vương Phật.

Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật.

Nam-mô Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật.

Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật.

Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật.

Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật.

Nam-mô Sư-Tử-Hẩu-Tự-Tại-Lực-Vương Phật.

Nam-mô Diệu-Âm-Thắng Phật.

Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật.

Nam-mô Quang-Thế-Đăng Phật.

Nam-mô Huệ-Oai-Đăng-Vương Phật.

Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật.

Nam-mô Tu-Di-Quang Phật.

Nam-mô Tu-Ma-Na-Hoa-Quang Phật.

Nam-mô Ưu-Đàm-Bát-La-Hoa-Thù-Thắng-Vương Phật.

Nam-mô Đại-Huệ-Lực-Vương Phật.

Nam-mô A-Súc-Tì-Hoan-Hỉ-Quang Phật.

Nam-mô Vô-Lượng-Âm-Thinh-Vương Phật.

Nam-mô Tài-Quang Phật.

Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật.

Nam-mô San-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật.

Nam-mô Đại-Thông-Quang Phật.

Nam-mô Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật.

Nam-mô Thích-Ca-Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Kim-Cang-Bất-Hoại Phật.

Nam-mô Bảo-Quang Phật.

Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn-Quân Phật.

Nam-mô Tinh-Tấn-Hỉ Phật.

Nam-mô Bảo-Hỏa Phật.

Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang Phật.

Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật.

Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật.

Nam-mô Vô-Cấu Phật.

Nam-mô Ly-Cấu Phật.

Nam-mô Dõng-Thí Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh Phật.

Nam-mô Thanh-Tịnh-Thí Phật.

Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật.

Nam-mô Thủy-Thiên Phật.

Nam-mô Kiên-Đức Phật.

Nam-mô Chiên-Đàng-Công-Đức Phật.

Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật.

Nam-mô Quang-Đức Phật.

Nam-mô Vô-Ưu-Đức Phật.

Nam-mô Na-La-Diên Phật.

Nam-mô Công-Đức-Hoa Phật.

Nam-mô Liên-Hoa-Quang-Du-Hí-Thần-Thông Phật.

Nam-mô Tài-Công-Đức Phật.

Nam-mô Đức-Niệm Phật.

Nam-mô Thiện-Danh-Xưng-Công-Đức Phật.

Nam-mô Hồng-Diệm-Đế-Tràng-Vương Phật.

Nam-mô Thiện-Du-Bộ-Công-Đức Phật.

Nam-mô Đấu-Chiến-Thắng Phật.

Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật.

Nam-mô Châu-Tráp-Trang-Nghiêm-Công-Đức Phật.

Nam-mô Bảo-Hoa-Du-Bộ Phật.

Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ-Vương Phật.

Nam-mô Pháp-Giái-Tàng-Thân-A-Di-Đà Phật.

Cả bao thế giái vô biên,

Thường thường chư Phật trụ miền Thế gian.

Các ngôi Phật ấy hỉ-hoan,

Phải thương phải nghĩ cho hàng chúng tôi.

Như tôi kiếp trước đã rồi,

Lại như cho đến những hồi kiếp nay.

Từ khi vô thỉ đến rày,

Bao nhiêu sanh tử tội gì làm ra.

Mình làm hoặc khiến người ta,

Hoặc là ngó thấy làm mà ưa nhau.

Của chùa hoặc của thầy tu,

Hoặc là của những tăng đồ bốn phang.

Mình tham hoặc biểu người gian,

Hoặc là thấy lấy mà hoan-hỉ lòng.

Năm điều vô gián tội hung,

Hoặc mình sanh tự trong lòng mà ra.

Hoặc là dạy biểu người ta,

Hoặc là ngó thấy làm mà hỉ hoan.

Mười điều ác nghiệp bạo tàng,

Hoặc là làm tự trong gan ruột mình.

Hoặc bày người khác chẳng lành,

Hoặc làm mình thấy mà sanh lòng mừng.

Làm ra tội ấy mấy lần,

Hoặc che tội lại hoặc trần tội ra.

Ưng đày địa ngục chẳng tha,

Hoặc đày ngạ-quỉ hay là súc sanh.

Hoặc đày các thú chẳng lành,

Hoặc đày đất mọi mà sanh bần hàn.

Hoặc đày vào chỗ uế hoang,

Đày vào như ấy mọi đàng hiểm nguy.

Làm ra những tội chướng gì,

Tôi đều sám hối ngày nay hết rồi.

Nay xin chư Phật các ngôi,

Chứng cho tôi lại thương tôi với cùng,

Lại là trước Phật Thế-Tôn,

Bày lời xin tỏ nỗi lòng như đây.

Chúng tôi kiếp trước kiếp này,

Hoặc làm bố thí hoặc trì giái tinh.

Đến đều bố thí súc sanh,

Cỡ trong một vắt cơm mình cho ra.

Hoặc tu thanh tịnh nết na,

Hoặc hay thành tựu những là chúng sanh.

Hoặc Bồ-đề đạo tu hành,

Hoặc tu vô thượng trí lành rất cao.

Thiện căn thảy có đường bao,

Hiệp bao nhiêu cả tính vào cân đo.

Thảy đều hồi hướng xin cho,

Tới ngôi đẳng-giác bực vô-thượng kìa.

Như là Tam-thế Phật kia,

Thế nào hồi hướng ta thề noi theo.

Tội khiên sám hối đủ đều,

Cả bao nhiêu phước cũng siêu lòng mừng.

Và công thỉnh Phật ân cần.

Nguyện thành vô-thượng bực hơn trí người.

Bao nhiêu các Phật ba đời,

Thật là tối thắng tốt vời chúng sanh.

Biển công đức Phật minh-minh,

Chúng tôi nay hết lòng thành qui-y.

Mười phương thế-giái nhưng thì,

Bao nhiêu tam thế ngồi si-tử-người.

Thân tôi và ý và lời,

Dụng ba nghiệp tịnh lễ mười phương thiên.

Oai thần hạnh nguyện Phổ-Hiền,

Hiện ra khắp trước đài tiền Năng-nhân.

Một thân hiện xác trần-thân,

Phân thân khắp lạy xác trần Như-lai.

Mảy trần trong đủ các ngài,

Phật và Bồ-tát các nơi hội vào.

Hột trần pháp giái khác nào,

Lắm tin chư Phật dàu dàu ở trong.

Biển âm thinh mở minh mông,

Dùng ra nói tiếng vô cùng nhiệm sâu.

Đến cùng cả thảy kiếp sau,

Khen công đức Phật biển đâu dễ lường.

Dùng hoa mang tốt phi thường,

Ca đờn dù lọng với hương thoa mình.

Trang nghiêm rất đẹp rất xinh,

Cúng dâng đủ món trước hình kim thân.

Áo hương tốt đủ mười phần,

Hương nghiền hương thấp và đăng chúc nầy.

Chất cao như núi Tu-Di,

Tôi đều cúng dượng các vì Như-Lai.

Lòng tôi rộng tỏ hơn ai.

Tin ba đời cả các ngài Kim-tiên,

Thảy đem hạnh nguyện Phổ-Hiền,

Khắp dưng cúng đủ các duyên Phật-đà.

Tôi xưa tạo ác nghiệp ra.

Bởi từ vô thỉ tham và sân si.

Sanh ra thân ngữ ý này.

Tôi nay sám hết tội gì nhỏ to.

Mười phương cả chúng sanh đồ,

Nhị-thừa hữu học với vô học kìa.

Phật và Bồ-Tát trên kia,

Bao nhiêu công đức đều về hỉ hoan,

Mười phương đèn ở thế gian,

Bồ-đề thành tựu tại ngang lúc đầu.

Tôi nay cả thảy nguyện cầu,

Pháp luân xin chuyển bực mầu tối cao.

Phật gần diệt độ lúc nào,

Tôi đều khuyến thỉnh xiết bao lòng thành.

Cúi xin trụ kiếp cửu kinh,

Lợi vui cho cả chúng sanh mọi đường.

Đủ nghi lễ táng cúng dường,

Hởi xin trụ thế chuyển thường pháp luân.

Mừng theo sám hối thiện căn,

Hồi sanh hướng Phật đến chưng Bồ-đề.

Nguyện đem công đức lớn kia,

Mà hồi hướng pháp giái kìa rất cao.

Tam tôn tánh tướng thế nào,

Ấn tam muội đủ dung vào tục chơn.

Biển công đức vậy ai hơn,

Tôi nay hồi hướng cả nhơn duyên lành.

Chúng sanh nghiệp ý miệng mình,

Bởi nhơn kiến hoặc mà gìn phép ta.

Bao nhiêu tội chướng nhưng là,

Thảy đều tiêu hết rồi mà như không.

Trí thông pháp giái khắp vòng,

Độ trong cả chúng sanh đồng chẳng lui.

Hư không thế giái hết rồi,

Chúng sanh phiền não nghiệp hồi nào tiêu,

Mênh mông bốn pháp bao nhiêu,

Tôi nay hồi hướng cũng nhiều như nhau.


Hòa thượng Trí Độ

Trích tạp chí Từ bi âm