• Vị sư và Chú bò

    Vị sư và Chú bò
    Kiếp luân hồi....họ đã từng quen biết rất thân, nhưng do nghiệp lực hình tướng có sai biệt vì thế cho nên ta phải thâm tín nhân quả. Đời này có yêu thương bao nhiêu cũng phải chia lìa, có ghét ai dường nào cũng sẽ gặp lại...báo ơn, báo óan, và rồi mỗi người mỗi nẽo. Cuối đời chỉ có nghiệp lực theo t...
  • Bạn là ai - TT Thích Viên Trí

    Bạn là ai - TT Thích Viên Trí
    Chúng ta nên dạy lớp trẻ sau này biết cái bản chất thật giữ nét văn hóa Việt Nam, không nên bắt chước những phong cách ở nước ngoài. Nào là nhuộm tóc, ăn mặc, v,v.... Lúc nào, cũng làm một con khỉ bắt chước người khác. Cái tốt nên mắc chước, những cái xấu nên đừng. Bài pháp "Bạn là ai" do TT. Th...