Post: : Admin

Tác giả Lê Đăng Mành cảm tác bài thơ 'Hiện thân cư sĩ' khi nhìn ảnh em bé đảnh lễ chư Tăng.Em đảnh lễ mà tâm hằng bất động
Bởi áo Như Lai em mặc từ kiếp nào
Thân hiện Cư Sĩ lặng đường thấy biết
Nhập cuộc hành Thiền giữa nẻo lao xao

Nâng bước Chư Tăng với lòng tha thiết
Phủ phục bên đường nở đóa vị tha
Vì đã biết ngọc giấu ở trong nhà
Nên thơ ấu đã trồng cây vô ngã

Hiện thân cư sĩ


Giữa trần gian hiện chơn như vô thượng
Tánh không trạm tịch tuệ giác Maha
Tâm hiền thiện tỏa ngào ngạt hương hoa
Tôi ngưỡng vọng lặng nhìn em từ đó

Thân đồng tử mà hiện Trí Vô Sư
Thường Bất Khinh nứt mầm trong sâu thẳm
Không đối đãi vì chúng sanh đồng tánh

Quy mạng lễ người - chấp ngã tiêu trừ


Như Thị-Lê Đăng Mành