Post: : Admin

Sáng nay, 25-6, khóa tu Một ngày an lạc được tổ chức tại giảng đường tạm của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cở sở 2 (xã Lê Minh Xuân H.Bình Chánh) do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng Học viện đảm trách; toàn thể Tăng, Ni sinh nội trú và đông đảo Phật tử cùng tham dự.“Quá trình tầm sư học đạo của Đức Phật” - là chủ đề giảng trong kỳ khóa tu này. Thông qua bài giảng, Hòa thượng giảng sư đã nhắc lại giai đoạn lịch sử đi tìm Thầy học đạo của Đức Thế Tôn cũng như sự tinh tấn tu học của Ngài cho đến khi đắc quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Qua đó, Hòa thượng nói - người xuất gia trong quá trình tu học Phật pháp phải tạo dựng được ốc đảo tâm linh - một việc cần thiết, đó là nơi để quay về khi gặp những phiền não do tác động của đời sống.

Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân

Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân

Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân

Tăng Ni sinh tu học tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở Lê Minh Xuân

Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân

Lễ Phật sám hối tu học

Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân

Ni sinh ngồi thiền

Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân

Tăng sinh khất thực

Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân

Ni sinh khất thực

Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân

Tăng Ni sinh thọ thực quá đường

Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân

Hình ảnh đẹp của người xuất gia, trang nghiêm oai nghi tế hạnh

Hạnh người xuất gia tại học viện PG VN tại Lê Minh Xuân

HT Thích Trí Quảng thuyết giảng


Khinh An / Phật học đời sống