Post: : Admin

Giới là nền tảng đạo đức của các bậc xuất gia và tại gia là bước đầu tiên trên con đường tu tập giới, định, tuệ được Đức Thế Tôn chế định và ban hành nhằm ngăn ngừa ác pháp trong tâm người con Phật.Giới là nền tảng đạo đức của người xuất gia & tại gia

Để cho người tu tập tạo nhân lành cho các thiện pháp tăng trưởng, nảy nở và người có giới sẽ gặt hái được nhiều lợi ích to lớn thiết thực ngay trong kiếp hiện tại cũng như trong đời vị lai.

Trong kinh điển,Đức Phật có nhắc đến những điều an lạc do sự gìn giữ giới luật như sau:

"24. Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Thế nào là năm?
Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ có tiền của dồi dào rất nhiều vì sống không phóng dật. Ðó là sự lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.

Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật được tiếng tốt đồn xa. Ðó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.


Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc Sát Ðế Lỵ, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Ðó là sự lợi ích thứ ba cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Ðó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật.
Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh vào thiện thú, thiên giới. Ðó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật."
(Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn

(Mahàparinibbàna sutta)


Lời bàn:

Người biết tu dưỡng đạo đức, hành trì giới luật sẽ được nhiều người yêu quý, tin tưởng từ đó sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của các quý nhân và con đường công danh sự nghiệp thăng tiến đương nhiên tạo điều kiện cho vật chất phát sanh dồi dào. Trong các loại hương thơm thì giới hương là tối thượng có thể bay ngược chiều gió,tỏa khắp muôn nơi. Người biết thu thúc trong những điều học do Đức Phật chế định thì tiếng lành sẽ vang xa dù vị ấy có ở hang sâu rừng thẳm như các vị thiền sư độc cư tu tập ở những nơi hẻo lánh vẫn được nhiều người biết đến, ngưỡng kính bởi đức hạnh cao dày của các vị ấy lan tỏa khắp nơi nơi.

Đức Phật tuy đã nhập diệt từ rất lâu rồi nhưng những tiếng tốt về những ân đức cao dày của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác vẫn còn hiện hữu mãi cho đến ngày hôm nay bất chấp sự biến động của không gian và thời gian. Đây chính là lợi ích thứ hai của việc giữ giới. Giới năng sinh định nên người hành trì giới luật sẽ khiến định tâm được củng cố nên dù đi đến bất cứ nơi đâu dù có là những hội chúng quý tộc thì người có giới vẫn an nhiên tự tại, không chút rụt rè, tự ti, lo sợ. Bình thường,khi sức khỏe khang kiện thì ít ai nghĩ đến sự chết nhưng khi tử thần đến thật sự sẽ khiến tinh thần bấn loạn nếu không có sự tu tập và nhờ công năng vô hình của giới hộ trì,định tâm sanh khởi do sự gìn giữ giới đức thì người có giới khi thân hoại mạng chung vẫn an tịnh, thanh thản ra đi vì sống tốt chết an lành. Người có giới lúc sắp lâm chung sẽ nhìn thấy những thú tướng đem lại cho mình sự an vui bằng việc biết được những sanh thú tốt đẹp của kiếp lai sinh kế tiếp đó là những cảnh trời, cõi thiện thú y theo lời Phật dạy. Người cư sĩ đa phần giữ ngũ giới,một bộ phận cũng thọ trì bát quan trai giới phối hợp với hành thiền thì sẽ phát huy tối đa được sức mạnh tiềm ẩn của nội tâm và đến mức cùng tột của con đường phạm hạnh sẽ đưa đến việc thoát ly sinh tử khổ đau trong luân hồi cũng như việc chứng đắc các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới thì giới luật vẫn là điều kiện phải có trước tiên. Cũng như khi đã chứng đắc các tầng thiền hiệp thế hoặc thi triển được các loại thần thông chỉ cần hư hỏng giới luật thì sẽ bị hoại thiền cũng như ảnh hưởng đến năng lực thần thông hiệp thế. Ngoài ra, người cư sĩ giữ ngũ giới sẽ còn được hưởng các quả báu như sống lâu, sắc tốt, an vui,sức mạnh vì nội tâm an vui không não hại chúng sanh thì đương nhiên những điều như vậy sẽ tăng trưởng. Trên đây là những điều lợi ích muôn vàn to lớn của việc giữ giới có thể thấy được trước mắt mà những ai một lòng tin tưởng,hành trì sẽ gặt hái được nhiều an lạc, sự tấn hóa và bình an lâu dài. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung