Post: : Admin

Giới, định, tuệ là tam học mà các hàng đệ tử xuất gia và tại gia đang vững tiến trên bước đường giải thoát cố gắng gìn giữ, trao dồi và làm cho tăng trưởng mạnh mẽ để đạt được mục đích tối hậu của con đường phạm hạnh là giải thoát khỏi khổ đau trong sinh tử luân hồi.Giới - định - tuệ rất quan trọng đối với người tu

Giới - định - tuệ rất quan trọng đối với người tu

vừng Tầm quan trọng của giới, định, tuệ được Đức Phật nói đến như sau:

"Ðây là Giới, đây là Ðịnh, đây là Tuệ. Ðịnh cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Ðịnh sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu."
(Trường Bộ Kinh Digha Nikaya
16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn

(Mahàparinibbàna sutta)


Lời bàn:

Giới là nền tảng đạo đức của các hàng đệ tử Như Lai, việc tu tập luôn phải lấy giới luật là điều kiện thiết yếu và quan trọng nhằm tạo dựng nên một nền tảng vững chắc để định năng sanh khởi từ đó khi giới được giữ gìn trang nghiêm, thanh tịnh phối hợp với việc hành thiền sẽ khiến trí tuệ phát sanh phá tan vô minh khiến hành giả liễu tri được các chân lí về sự khổ. Sức mạnh của trí tuệ phát sanh do sự tu tập sẽ là lưỡi gươm sắc bén đoạn trừ phiền não và khổ đau hiện hữu nơi tâm giúp những ai đã và đang tinh tấn hành trì theo Pháp bảo giải thoát khỏi các pháp làm phiền não nảy sinh, khiến tâm si mê từ đó phải tái sanh trong sinh tử luân hồi.

Bởi thế nên tu học theo giới, định, tuệ là con đường mang lại nhiều lợi ích to lớn cho những ai đang vững bước đi trên đạo lộ Bát Chánh nhằm đoạn giảm khổ đau.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống