• Bồ-tát tu khổ hạnh

  13-01-2018
  Bồ-tát tu khổ hạnh
  Sau khi hỏi đạo các nơi nhưng không được thỏa mãn, Bồ tát đi đến tụ lạc Ưu Lâu Bệ La (Uruvela) bên mé sông Ni Liên Thiền (Nairajanà) thuộc Đông Bắc Ấn, trong rừng Khổ Hạnh cùng năm anh em Kiều Trần Như đồng tu khổ hạnh.
 • Bồ-tát hỏi đạo

  12-01-2018
  Bồ-tát hỏi đạo
  Sau khi xuất gia, Bồ tát đến tham học với tiên nhơn Bạt Già Bà, chủ trương của vị này là tu khổ hạnh để cầu sanh thiên.