• Chú thích: Bồ-tát trụ thai

  30-01-2018
  Chú thích: Bồ-tát trụ thai
  Có những chúng sanh khi nhập thai không thể chánh niệm, hoặc khi nhập thai chánh niệm khi trụ thai không thể chánh niệm, hoặc khi nhập thai trụ thai đều chánh niệm khi xuất thai không thể chánh niệm. Bồ tát Nhất sanh bổ xứ thì khác khi nhập thai trụ thai và xuất thai đều chánh niệm.
 • Chú thích: Bồ-tát nhập thai

  30-01-2018
  Chú thích: Bồ-tát nhập thai
  - Bấy giờ Bồ tát Hộ Minh xem xét con bạch tượng nơi cung trời Đâu Suất thấy nó mạnh mẽ, cỡi tượng vương này giáng sanh ắt không có sự rối loạn sợ hãi. Ngài quay lại bảo chư thiên “Các vị nên biết đã đến giờ Ta giáng sanh, đây là lần thọ thân sau rốt của Ta”.