Post: : Admin

Để thực hiện lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang: Người khất sĩ không có phút nào, Được gọi là lêu lỏng buông lung. Việc tu định huệ tinh thông, Không hình, không tướng, ở không bề ngoài.Do đó ctôn đức Tăng - Ni Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ tổ chức khoá tu “ Sống Chung Tu Học “ lần 3 từ ngày 22 đến 24 tháng 4 năm 2022 nhằm ngày 22/03 đến 24/03/ Nhâm Dần.

I/ Về phía Ban tổ chức:

- Chứng minh: Hoà thượng Thích Giác Điệp

- Trưởng ban: Thương tọa Thích Giác Nhuận

- 2 Phó ban:

+ Tăng: Thương tọa Thích Giác Minh

+ Ni : Ni sư Chu Liên

- Thư ký: Đại đức Minh sĩ

- 2 phó thư ký :

+ Tăng : Tỳ kheo Minh Dạo

+ Ni : Ni sư Phương Liên

- Chư Tăng Ni tham dự:

+ Chư Tăng: 25 vị

+ Tập sự : 14 vị

+ Chư Ni: 9 vị

- Truyền thông: Phật tử Diệu Anh

- Hậu cần: Phật tử Phương Ngọc, Phúc Ngọc, Diệu Hạnh và Phật tử Ngọc Chơn

II/ Chương trình khoá tu:

A/ Buổi sáng:

- 3h30 - 4h: Thức chúng

- 4h - 4h15: Thiền hành

- 4h15 - 4h45: Thiền tọa

- 5h - 5h30: Chấp tác

- 5h45 - 6h : Điểm tâm

- 7h - 7h30: Thiền tọa

- 7h30 - 7h45: Thiền hành

- 8h30 - 10h: Nghe pháp

- 10h 30 - 11h30: Cúng ngọ

B/ Buổi chiều:

- 13h30 - 14h: Thức chúng

- 14h - 15h: Nghe pháp

- 16h - 16h30: Thiền tọa

- 16h30 - 16h45: Thiền hành

- 16h45 - 19h: Nghỉ giải lao

C/ Buổi tối:

- 19h - 19h30: Thiền tọa

- 19h30 - 19h45: Thiền hành

Buổi sáng, ngày 22/04/2022 ctôn đức Tăng - Ni y theo chương trình khóa tu và được nghe pháp “Tu thiền” từ Hòa thượng Giác Giới. Ngài nhấn mạnh mục đích chúng ta tu tập là đoạn tận ái, đoạn tâm tham, sân si, thực hành Bát chánh đạo, tu tập Giới - Định - Tuệ chấm dứt khổ đau, đưa dến niết bàn. Hòa thượng chỉ dạy đại chúng nếu có gì không rõ trong bài giảng này thì hãy gửi những sự thắc mắc đó về cho Ngài, hôm sau Hòa thượng sẽ giảng lại.

Buổi chiều cùng ngày, Hòa thượng Giác Điệp đã chia sẻ với đại chúng thời pháp thông qua bài kinh Đoạn giảm.

A. Duyên khởi:

Tôn giả Mahcunda hỏi làm thế nào đoạn trừ các sở kiến về tự ngã và về thế giới được khởi lên, Thế Tôn trả lời cần phải như thật chánh quán với trí tuệ là “Cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi”.

B. Chánh kinh:

I. 4 thiền, 4 không, không phải là đoạn giảm, 4 thiền là hiện tại lạc trú, 4 không là tịch tịnh trú.

II. Thế Tôn giảng pháp môn đoạn giảm.

III. Thế Tôn giảng pháp môn khởi tâm.

IV. Thế Tôn giảng pháp môn đối trị.

V. Thế Tôn giảng pháp môn hướng thượng.

VI. Thế Tôn giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn.

VII. Thế Tôn đúc kết các pháp môn đã được thuyết giảng và khuyên hành thiền.

C. Kết luận:

Tôn giả Mahcunda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết giảng.

Được biết, lúc 19g ngày 21 tháng 4 năm 2022 chư tôn đức Tăng - Ni có phiên họp trù bị. Hòa thượng Giác Điệp, Trị sự phó Giáo đoàn 6 có đôi lời sách tấn đại chúng tu học tốt trong 3 ngày. Sau đó Thượng tọa Giác Nhuận, Trị sự phó thường trực Giáo đoàn thông qua Ban tổ chức, chương trình tu, sắp công việc sinh hoạt trong đại chúng. Cuối cùng sách tấn đại chúng qua bài kinh Tăng Chi bộ 1, chương 3, phẩm Sa Môn Phật dạy, ba việc trọng yếu của người tu:

1/ Thọ trì tăng trưởng giới học,

2/ Thọ trì tăng Trưởng tâm học

3/ Thọ trì tăng trưởng tuệ học

Qua đó để cho người tu sĩ cần thực hiện để đưa đến giác ngộ giải thoát chấm dứt khổ đau.

Những hình ảnh ghi lại được ở khóa tu ngày tu thứ nhất.

 

Diệu Anh