Post: : Admin

Sáng nay, ngày 9/12/2023 nhằm 27/10/Quý Mão tại chùa Phước Huệ, Tân Châu, An Giang. Sau các thời thiền hành, thiền tọa là chư hành giả thính pháp.9g sáng, đại đức Thích Minh Điền trình bày cùng đại chúng một mẫu truyện trong Kinh Trung bộ. Đức Phật hỏi vị Bà la môn:  Này Bà-la-môn, những vị Bà-la-môn phải đầy đủ bao nhiêu đức tánh mới được gọi là Bà-la-môn, và để có thể khi nói: "Tôi là Bà-la-môn", lời nói ấy là chơn chánh, không phải là lời nói dối?

Vị Bà la môn đáp: Có 5 đức tánh những vị Bà la môn có đầy đủ mới được gọi là Bà la môn: Dung sắc; Nghi lễ; Danh xưng; Giới hạnh; Trí tuệ.

Đức Phật hỏi tiếp: 5 thứ đó có thể bỏ đức tánh nào? Ông trả lời, bỏ Danh xưng; Dung sắc; Nghi lễ. Giữ lại Giới hạnh và Tri tuệ.

Đại Đức nhấn mạnh con đường tu tập của chúng ta cũng cần 2 hành trang đó để được viên mãn

13g30 chiều: Hoà thượng Thích Giác Điệp chia sẻ con đường tu tập với chứ hành giả. Ngài nhấn mạnh lời tổ dạy:

"Thân trong sạch ấy là xứ  Phật,

Miệng trong sạch ấy là pháp Phật,

Ý trong sạch ấy là con Phật,

Tâm trong sạch ấy là Đức Phật"

Hoà thượng sách tấn đại chúng thực hiện con đường tu tập về thân, khẩu, ý, tâm trong lành.


Một số hình ảnh ghi nhận tại ngày tu thứ 2


Diệu Anh