Post: : Admin

Ngày 8/12/2023, nhằm 26/10/Quý Mão tại chùa Phước Huệ, Tân Châu, An Giang, do đại đức Thích Minh Trực trụ trì tổ chức khóa tu “Sống chung tu học” ngày thứ nhất của Giáo đoàn 6, Hệ phái Khất sĩ được diễn ra lúc 4g sáng.Chư hành giả thực hành niêm mật thời thiền hành và thiền tọa tại vườn Lộc Uyển cũng như khu vực chánh điện 1 ngày 4 thời 4g15; 7g30; 15g30; 19g

Hai thời pháp trong ngày được Hòa thượng Thích Giác Giới, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Cố vấn Giáo đoàn 6 đã thân lâm đến thuyết giảng cho chư hành giả tham dự khóa tu, với chủ đề “Định hướng con đường tu giải thoát”.


Ngài trình bày xuyên qua cuộc đời Đức Phật tầm cầu Chơn lý, đạt đến đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, sau đó hóa độ các đệ tử trở thành bậc thánh A La Hán. Ngài còn chỉ cho Tăng Ni con đường định hướng tu hành, cần trao dồi học tập để có chánh tri kiến, thành tựu bốn quả (Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán) trong hiện đời, sau phụng sự hoằng pháp độ sanh, không uổng phí đời một đời tu hành trở thành đấng trung tôn, trọng giáo pháp Như Lai làm cho Phật pháp cửu trụ lâu dài.

Chư hành giả khất thực độ ngọ


Diệu Anh