Post: : Admin

'Chư thiện nam tử! Như Lai tuyên ngôn rõ ràng cho chư vị biết bao nhiêu quốc độ đó được hay không được bỏ bụi xuống, đều đem mà nghiền làm bụi nữa, rồi một hạt bụi giả thiết làm một thời kỳ, thì Như Lai thành Phật đến nay con số cực nhiều con số vô số. Từ đó đến nay, Như Lai thường ở tại quốc độ Kham Nhẫn này mà thuyết pháp giáo hóa. Lại ở vô số con số vô số quốc độ khác nữa mà dẫn dắt làm lợi ích cho các loài chúng sanh…'(2)
Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời là Đức Phật thị hiện

“Vì muốn cho tất cả chúng sanh sanh tâm cực kỳ hoan hỷ nên Như Lai xuất hiện bất ngờ trên thế gian. Vì muốn cho chúng sanh khởi tâm luyến mộ cực độ nên chư Phật thị hiện Niết bàn một cách tự nhiên. Thật ra Phật thường trú bất diệt, chúng sanh sở dĩ khi thấy Phật xuất thế, khi thấy Phật diệt độ, việc đó hoàn toàn do nghiệp chướng nặng hay nhẹ. Nghiệp nhẹ chúng sanh vẫn thấy Phật thường trụ ở thế gian, nghiệp nặng chúng sanh thấy Phật diệt độ” (3).


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)
Chú thích


1. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính dịch. Minh Đức 1971, tr.107.

2. Kinh Hoa Nghiêm (sđd).

3. Quy Phật bản hoài, Nguyễn Giản Chi (bản chép tay).