Post: : Admin

Đức Phật là bậc đại trí tuệ cao thượng, Ngài đã khai sáng con đường đưa đến bất tử và từ bi trí tuệ bao la. Bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác tuy đã nhập diệt Vô Dư Niết Bàn từ rất lâu nhưng những lời Pháp nhủ của Ngài vẫn hiện hữu vượt không gian và thời gian để đem lại cho những chúng sanh hữu duyên những bài học vô giá để từ đó hành trì và đạt được sự an vui thánh thiện nơi tâm. Đức Phật là tối thượng, những ai đặt lòng tin vào Ngài sẽ đạt được quả dị thục tối thượng.Sự kiện này được nhắc đến trong kinh điển như sau:

"3. - Dầu cho các loại hữu tình nào, này Cundì, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương V - Năm Pháp).

Chư Tăng Ni cổ Phật khất thực, trong một lần viếng thăm Nepal nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh

Chư Tăng Ni cổ Phật khất thực, trong một lần viếng thăm Nepal nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh


Lời bàn:

Quả thật như vậy, sự an lạc tối thượng khi nội tâm đoạn diệt hoàn toàn tham lam, sân hận, si mê là thành quả tinh thần vô giá dành cho những bậc đại trí tuệ đã thành tựu con đường phạm hạnh. Các Ngài chứng ngộ Niết Bàn, chân đế vô vi siêu tam giới, đạt được sự an lạc vĩnh hằng vắng bóng khổ đau. 

Niềm tin vào Đức Phật chính là động lực thúc đẩy các hàng đệ tử Như Lai tu hành tinh tấn cho đến ngày thành tựu chánh trí và đây chính là quả dị thục cao quý dành cho những ai có lòng tin vào bậc Chánh Đẳng Chánh Giác được chư thiên và nhân loại ngưỡng kính. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An / Phật học đời sống