Post: : Admin

Sau khi thành đạo, trong bảy ngày đầu tiên, Đức Thế Tôn ngồi kiết già dưới cội cây Tất bát la (Pipala)Đức Phật sau khi thành đạo

chẳng nháy mắt, Phạm thiên đến thỉnh Phật chuyển pháp luân. Trong bảy ngày thứ hai, Ngài ngồi dưới cội cây

A du ba la (Ajapala), bấy giờ ma Ba Tuần đến thỉnh Phật nhập Niết bàn.

Bảy ngày thứ ba, Ngài ngồi dưới cội cây Mục chân lân đà (Mucilinda), gặp lúc mưa lớn, Mục chân lân đà Long vương hóa ra bảy đầu dùng thân che mưa cho Phật.

Bảy ngày đầu, Đức Thế Tôn yên lặng suy xét và nhận lời thỉnh cầu của Phạm thiên, mười bốn ngày sau Ngài

dùng Phật nhãn quán sát căn cơ của chúng sanh theo thứ bậc thượng, trung, hạ.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)