Post: : Admin

Sau bốn mươi chín năm hoằng hóa, Đức Phật nhận thấy cơ duyên hóa đạo của mình đã hoàn mãn, Ngài có ý muốn rút ngắn tuổi thọ để nhập Niết bàn.Bấy giờ ở thành Tỳ Xá Ly, ma Ba Tuần đến thỉnh Phật nhập Niết bàn. Phật hứa khả và hẹn ba tháng nữa

Ngài sẽ vào Niết bàn.

Kế đó, Ngài cùng với A Nan đến thành Câu Thi Na, giữa đường tại Bà Ly Bà, Ngài nhuốm bệnh, bèn nhóm

chúng dặn dò và thọ dụng sự cúng dường của Thuần Đà. Đồng thời đi đến Ta la thọ viên, thành Câu Thi Na, an

nghỉ trên giường bệnh, đầu xoay về hướng Bắc. Bấy giờ tại địa phương có vị Bà la môn già tên Tu Bạt Đà La khẩn cầu Đức Phật thuyết pháp, đây là lần thuyết pháp sau cùng của cuộc đời Ngài.

Sau khi dặn dò môn đồ những lời cuối cùng, Đức Phật an nhiên thâu thần thị tịch, lúc đó nhằm ngày 15

tháng 2 năm 554 (tr. Tây lịch). Đệ tử lớn của Ngài là Tôn giả Đại Ca Diếp trước đó đã đi giáo hóa ở thành

khác, đại chúng đợi Tôn giả trở về mới hành lễ trà tỳ.

Trà tỳ xong, quốc vương tám nước phân chia xá lợi, xây tháp cúng dường.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)