Post: : Admin

Chuyển luân thánh vương là vị vua nhiều uy lực được nhắc đến trong kinh điển là vị vua anh minh, giàu lòng nhân ái và trí tuệ bao la, Ngài thực hành theo giáo Pháp, lấy Pháp làm nền tảng để cai trị thần dân của mình từ đó mang đến sự hạnh phúc, an vui đến những nơi có dấu chân vua Chuyển Luân Thánh Vương trú ngụ.Ngài thông hiểu ngữ nghĩa Phật Pháp, dịch chuyển bánh xe Pháp với sức mạnh vô song, đó chính là Pháp luân cao thượng được truyền thừa bởi các đấng Như Lai. 

Đức vua tôn kính Pháp, sống trong Pháp, lấy đó làm kim chỉ nam trong đời sống thường nhật. Ngài nhân từ bao la,khoan dung, độ lượng là bậc đáng để chư thiên cùng nhân loại ngưỡng kính. Sở hữu những báu vật vô giá của thế gian đó là "xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, nữ báu, gia chủ báu và thứ bảy là tướng quân báu. " cũng như những thánh sản nơi tâm, Ngài tạo nên một sức mạnh vô song, lấy pháp làm sự phòng hộ trước mọi kẻ thù. Khi thiên bảo luân lăn bánh đến chỗ nào, Ngài thường khuyến giáo chúng sanh tạo nhiều thiện nghiệp, gìn giữ giới luật để được an vui, hạnh phúc. Thần dân trong quốc độ của Ngài thọ hưởng được nhiều hạnh phúc cao thượng khi được sự hướng đạo của một vị minh quân đầy tài trí không dùng đao trượng, không dùng khí giới, chính vì lẽ đó được thiên nhân tin yêu, ngưỡng kính.

Bởi thế Chuyển Luân Thánh Vương được Đức Phật tán thán trong kinh điển như một tấm gương sáng khiến cho Pháp bảo được rực sáng trong tam giới.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Thiên An / Phật học đời sống