Post: : Admin

Trong kinh Từ Bi Đức Phật dạy đừng đi theo đám đông. Đa số chúng ta hay xu hướng theo đám đông, khi nghe ai nói gì mà có lợi ích cho bản thân và tăng trưởng lòng tham muốn, cho dù đó là tâm linh tôn giáo thì chúng ta liền vội tin và đi theo ngay.Đức Phật dạy đừng đi theo đám đông

Trong khi đó đức phật dạy pháp ta đến để mà thấy tự mình có thể giác tri thiết thực hiện tại.

Do đó số ít không phải là sai mà số đông chưa hẳn là đúng.đừng để tình cảm chi phối mà hãy dùng trí phán xét khi tin một quan điểm một lý luận nào đó.


Lời vàng Phật dạy