Post: : Admin

Tin từ môn đồ pháp quyến gửi đến Phật học đời sống, HT Thích Thông Quả viện chủ Tu Viện Phước Hoa và Tu Viện Phước Lạc, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai viên tịch ngày 25-10-2015 tại Tu viện Phước Hoa xã Phước Thái huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.Cố HT Thích Thông Quả

Cố HT Thích Thông Quả


Được biết HT Thích Thông Quả khai sơn Tu viện Phước Hoa, Ngài sinh năm 1936 tại Đà Nẵng là đệ tử của Đại lão Ht Thích Thanh Từ thiền phái Trúc Lâm. Tu viện Phước Hoa là nơi đào tạo tăng tài, tu tập dòng thiền tông. Ngài là bậc thầy của hàng trăm đệ tử. Trụ thế: 79 năm.

BBT Phật học đời sống thành kính phân ưu đến bậc thầy cao cả. Nguyện giác linh Ngài cao đăng Phật quốc.
Như Thịhttp://www.phathocdoisong.com/dong-nai-ht-thich-thong-qua-vien-tich.html