Post: : Admin

Đêm đó nhằm hôm mồng tám tháng Mười hai, sau khi hàng phục ma quân đứng đầu là ma Ba Tuần, Bồ tátngồi lặng lẽ trong thiền định.Đêm thành đạo

Vào khoảng canh hai, Ngài chứng được Túc mạng minh, thấy biết nghiệp nhân của mình và tất cả chúng

sanh nhiều đời trước, từ việc lành đến việc dữ, cha mẹ giàu sang hay nghèo hèn…

Đến nửa đêm, Ngài chứng được Thiên nhãn minh, thấy rõ ba cõi sáu đường, những cảnh giới an vui hay đau

khổ, chúng sanh xinh đẹp hay xấu xí… rõ ràng như nhìn vào gương.

Và đến lúc sao Mai mọc, Ngài chứng được Lậu tận minh, dứt sạch phiền não, rõ hết đầu mối nghiệp duyên

sanh tử, tâm thể lặng yên sáng suốt… Ngài đã thành Phật.

Ngài thành Phật vào năm ba mươi lăm tuổi (có thuyết nói ba mươi tuổi). Thánh hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni.


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)