Post: : Admin

Thân phụ của Bồ tát là đức vua Tịnh Phạn, thân mẫu là hoàng hậu Ma Gia.Vua Tịnh Phạn đặt tên cho Bồ tát là Siddhàrtha (Tất Đạt Đa). Họ Ngài là Gotama (Cù Đàm).Bồ tát sanh vào ngày tám tháng Tư năm 624 (tr.Tây lịch).


Thích Nguyên Liên

(Trích sách Những mật ý trong cuộc đời Đức Phật)