Post: : Admin

Tập sách "Đại cương tư tưởng Phật giáo" do sư cô Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn & tuyển dịch từ Buddhist Nun Association in California Publishes 2016.Đại cương tư tưởng Phật giáo

Mục Lục


1) Đức Phật và Hệ Phái Phật giáo Sau Thời Phật Nhập Diệt
 Đức Phật: Huyền Thoại Đản Sinh
 Khái Quát Sự Tương Đồng và Dị Biệt giữa Phật Giáo Nam Truyền và Bắc Truyền

2) Khái Niệm Căn Bản của Phật Giáo
 Phải Chăng Phật Giáo Là Một Tôn Giáo?
 Khái Niệm của Phật Giáo về Đau Khổ
 Khái Niệm Căn Bản của Phật Giáo: Giáo Lý Duyên Khởi
 Bản Chất Con Người và Mục Tiêu Tồn Tại
 Quan Niệm Phật Giáo Về Vấn Đề Sinh Tử
 Vô Ngã và Tứ Diệu Đế
 Khái Niệm Vô hạn‘ trong Phật Giáo

3) Tuệ Giác Từ Bi và Môi Trường - Xã Hội
 Khái Niệm Phật Giáo về Môi Trường Tự Nhiên
 Thay Đổi Từ Văn Hóa Chết Đến Văn Hóa Sống
 Vị Tha: Tầm Nhìn của Phật giáo về Công Bằng Xã Hội
 Lòng Từ Bi và Tính Cá Nhân

4) Nghiệp - Luân Hồi và Niềm Tin của Phật Tử
 Phật Tử Tin Như Thế Nào?
 Hiểu Nghiệp và Luân Hồi trong Phật Giáo
 Định Luật của Nghiệp

5) Căn Bản Khoa Học, Luận Lý Học, và Triết Học Phật Giáo
 Phật Giáo, Vật lý Lượng Tử và Tâm
 Khái Niệm Niết Bàn từ Quan Điểm Tâm Lý Học
 Thử Tìm Hiểu về Khái Niệm 'Thiên Chúa' và 'Phật Tánh' TheoTriết Lý Đông Tây
 Ngoài Đúng và Sai

6) Quán Chiếu – Tu Tập Phật Pháp
 Vạn Pháp Sinh Diệt
 Quán Năm Uẩn
 Quán Chiếu Tâm
 Tu Tâm

 Sống Trong Thế Gian với Phật Pháp