Post: : Admin

Trưa ngày, 26/10/2017 môn đồ pháp quyến chùa Thiền Tôn trang nghiêm và thành kính Cung tiến giác linh cố Đại lão Hoà Thượng Thích Tắc An do TT Thích Lệ Trang làm chủ sám buổi lễ.
Video Cung tiến giác linh Hoà Thượng Thích Tắc An.


Cung tiến giác linh Hoà Thượng Thích Tắc An Cung tiến giác linh Hoà Thượng Thích Tắc An

Đoàn Chuẩn / Phật học đời sống