Post: : Admin

Hôm nay ngày 03/09/2017 nhằm 13/07/Đinh Dậu, được sự chỉ dạy của Hòa thượng Giác Tuấn trị sự trưởng Giáo đoàn VI, Thượng tọa Giác Nhuận đã chuẩn bị thiết trí tịnh xá Ngọc Chơn thi trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để phục vụ cho lễ tự tứ của Giáo đoàn VI.Hôm nay ngày 03/09/2017 nhằm 13/07/Đinh Dậu, được sự chỉ dạy của Hòa thượng Giác Tuấn trị sự trưởng Giáo đoàn VI, Thượng tọa Giác Nhuận đã chuẩn bị thiết trí tịnh xá Ngọc Chơn thi trấn Chơn Thành, tỉnh Bình

Phước để phục vụ cho lễ tự tứ của Giáo đoàn VI. Sau đây là hình ảnh của công tác chuẩn bị.


Diệu Anh