Post: : Admin

Tăng chúng là mô phạm của quần sanh, phước điền của chư thiên và nhân loại và cúng dường đến chư tăng sẽ đem lại cho người thiện tín vô lượng vô biên công đứcCông đức cúng dường Tăng chúng

Người dân Thái Lan chuẩn bị phẩm vật, ra đường trải tọa cụ và đợi chư tăng đi khất thực ngang qua để cúng dường.

"Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên).
Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-xà-bà-đề), đem theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lấy cho con.
Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami:
-- Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng. Bà cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng chúng cũng vậy."
(Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya

142. Kinh Phân biệt cúng dường (Dakkhinàvibhanga sutta)


Lời bàn:

Chư tăng là mô phạm của quần sanh, phước điền của chư thiên và nhân loại và cúng dường đến chư tăng sẽ đem lại cho người thiện tín vô lượng vô biên công đức, đây chính là hành trang quý báu để những người con Phật mang theo trong tháng ngày lăn trôi trong vòng luân hồi sinh tử.

Đức Phật là bậc cao thượng hơn các bậc trí tuệ, những lời dạy của Ngài đem lại những lợi ích to lớn trên bước đường đoạn diệt khổ đau nơi tâm, các hàng thiện tín hữu duyên hành trì theo giáo Pháp sẽ gặt hái được nhiều phước lành thù thắng và cao thượng. Đấng Toàn Tri Diệu Giác cũng đã khuyên bà Mahapajapati Gotami cúng dường bộ y mới cắt và dệt đến tăng chúng đây chính là thể hiện cung kính Đức Phật và chư tăng. Phước báu sẽ chảy vào không dứt như nước những con sông lớn đổ về biển cả mênh mông, vô tận cho những ai biết lắng nghe và tuyên dương diệu Pháp bằng sự thực hành theo lời khuyến giáo của Chư Phật. 

Đó chính là con đường mà các bậc trí tuệ đã đi qua để thành tựu hạnh phúc cao thượng vắng bóng khổ đau. 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiên An/ Phật học đời sống