Post: : Admin

Đây là ác pháp cần đoạn trừ, là sân phần phiền não khởi sanh từ sự đố kị, ghen ghét khi thấy người khác sở hữu những gì hơn mình.Con người thường có tánh ganh tỵ chuyện hơn thua

Và quả của ác nghiệp này được Đức Phật nói đến trong kinh điển như sau:

"Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, tật đố, đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy... ác thú... quyền thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố... ôm ấp tâm tật đố.".
(135. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt

(Cùlakammavibhanga sutta)


Lời bàn:

Khi thấy người khác được danh vọng, địa vị chúng ta nên biết tùy hỷ với những vị ấy thì sẽ đem lại nhiều phước báu to lớn bằng như ngược lại khởi lên những bất thiện tâm thì đây là con đường đưa đến sự tổn giảm quyền lực khi nghiệp hội đủ nhân duyên cho quả. Và khi thân hoại mệnh chung, những cảnh giới đọa xứ đang chờ đợi những người có nhiều phiền não như vậy. Một người được cung kính, trọng vọng hay đạt được sự lễ bái cúng dường của tứ chúng thì đương nhiên đã phải trải qua một giai đoạn phấn đấu nỗ lực rèn luyện cả tài lẫn đức ngay trong hiện tại hoặc cũng có thể do nghiệp đời quá khứ trợ duyên cho quả chứ không phải tự nhiên mà thành tựu được.

Quán tưởng được như vậy ta thấy được sự công bằng của nhân quả,cái gì cũng có nhân duyên liên kết mà hợp thành chứ sự thành công không phải từ trên trời rơi xuống. Thực hiện như lí tác ý hướng tâm theo chiều hướng tích cực đưa tâm quán chiếu nhân quả như vậy thì phiền não tật đố sẽ đoạn giảm được phần nào. Những người hiện tại có nhiều quyền lực ngoài sự cố gắng vươn lên của bản thân còn có sự trợ duyên của phước báu quá khứ tức là những vị ấy không khởi tâm tật đố đối với những người đạt được thành tựu trên bước đường công danh sự nghiệp. Điều này thật sự thấy rõ trong thực tế cuộc sống, có những người rất có tài vả lại cũng có sự cố gắng trên bước đường đạt được lợi danh tuy nhiên vẫn không thành tựu do ác nghiệp ngăn cản cũng như bị nhiều chướng duyên đưa đến thất bại như vậy.

Bởi thế, chúng ta thấy sự trợ lực ở góc độ tinh thần tâm linh là hết sức quan trọng.Một thành công ngoài tài năng của bản thân còn phải có sự trợ lực của đức độ và phước báu thì mới có được sự thuận buồm xuôi gió. Nói về phước báu hữu lậu thì quyền thế đem đến cho người ta nhiều sự an lạc, đem lại danh vọng và sự phát sanh tài vật bởi thế đa phần ai cũng muốn đạt được điều này. Tuy nhiên, theo tâm lí thường tình thì những người có lợi danh thì vẫn bị nhiều chúng sanh ghét bỏ,hãm hại với nhiều phương tiện khác nhau đó là pháp thế gian đang vận hành và là bề nổi của tảng băng chìm. Tuy nhiên, người có phước báu và đức độ sẽ vẫn vững bước vượt qua tất cả bất chấp làn mưa tên do phiền não thế gian đem lại và dùng tài năng và đức độ của mình đem lại sự an lạc cho chúng sanh. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An