Post: : Admin

PHĐS - Ai làm tỏa sáng giáo Pháp bằng sự thực hành của mình xứng đáng là con của đấng Như Lai.THUYẾT PHÁP THANH TỊNH

"Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như thế này thuyết pháp cho các người khác: "Pháp được Thế Tôn khéo giảng, pháp ấy liên hệ đến hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Ôi, mong họ được nghe pháp ta giảng. Và sau khi nghe pháp, mong họ được hiểu rõ pháp. Và sau khi hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành; duyên pháp thiện pháp tánh (dhammasudhammata) thuyết pháp cho các người khác. Duyên lòng từ bi, duyên lòng từ mẫn, khởi lòng lân mẫn thuyết pháp cho các người khác", này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy là Tỷ-kheo thanh tịnh thuyết pháp.

(Tương Ưng Bộ - Samyutta NikayaHòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập II - Thiên Nhân Duyên)


Lời bàn:

Một vị tỳ kheo thuyết pháp đến các hàng Phật tử nhằm mong cho các vị ấy thấu hiểu lời Phật dạy để rồi hành trì và giải thoát khổ đau. Vị ấy dương cao ngọn cờ chánh Pháp với lòng bi mẫn thương tưởng đến các hàng thiện tín vì vô minh không biết đến Giáo pháp mà gây nên biết bao lỗi lầm. Phật Pháp là liều thuốc tốt nhất chữa trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, người có trí tự thân thực hành giáo Pháp để rồi tự mình giác ngộ, thấu hiểu sự vận hành của vạn pháp. Một vị thuyết giảng Giáo Pháp của Đức Thế Tôn đem lời dạy của Ngài đến các hàng cận sự nam và cận sự nữ đã tạo nên công đức vô lượng vì pháp thí thắng mọi thí,pháp vị thắng mọi vị. Tỳ kheo ấy đã và đang gieo phước trí cho mình cho người khác vì học tập và hành trì chánh Pháp là nhân sanh trí tuệ để đoạn trừ phiền não mà chỉ có Phật Pháp mới là thứ vũ khí sắc bén mới có thể đối trị với đội quân của ma vương này. Chính vì lẽ đó, ai làm tỏa sáng giáo Pháp bằng sự thực hành xứng đáng là con của đấng Như Lai.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung