Post: : Admin

HT Thích Minh Hiển -Chứng minh Ban Trị  Sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nguyên Uỷ viên  Ban Trị  Sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chứng minh Ban Trị  Sự GHPGVN huyện Tân Thành, Nguyên Chánh đại diện Phật giáo huyện Tân Thành.BRVT: HT Thích Minh Hiển viên tịch
- HT Thích Minh Hiển viện chủ Tu viện Bát Nhã

Chương trình tang lễ Cố HT Thích Minh Hiển

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN TRỊ SỰ
------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH MINH HIỂN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Nguyên Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành
- Nguyên Chánh Đại Diện Phật Giáo huyện Tân Thành
- Viện chủ Tu viện Bát Nhã, khu phố Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT.

Ngày 25/11/2016 (26/10/Bính Thân)
- 08 h00: Tăng Ni, Môn đồ tứ chúng, phật tử vân tập.
- 10h 00: Thọ trai
- 11h00: Lễ niệm hương bạch Phật - Tổ - Khai chung bảng.
- 12h00: Lễ nhập Kim quan
- 12h30: Lễ Thành phục
- 13h00: Luân phiên hộ niệm.

Ngày 26/11/2016 (27/10/Bính Thân)
-04h00: Công phu khuya
-06h00: Tiểu thực
-07h00: Cung nghinh chư Tôn Giáo phẩm quang lâm
-08h00: Lễ viếng
-10h00: Cúng Phật
-11h00: Cung tiến Giác linh
-12h00: Thọ trai
-14h00: Lễ viếng
-16h00: Dược thạch
-18h00: Lễ viếng
-20h00: Hộ niệm
-24h00: Chỉ tịnh

Ngày 27/11/2016 (28/10/Bính Thân)
-04h00: Công phu khuya
-06h00: Tiểu thực
-08h00: Lễ viếng
-10h00: Cúng Phật
-11h00: Cung tiến Giác linh
-12h00: Thọ trai
-14h00: Lễ viếng
-16h00: Dược thạch
-18h00: Lễ viếng
-20h00: Hộ niệm
-24h00 : Chỉ tịnh.

Ngày 28/11/2016 (29/10/Bính Thân)
-04h00: Công phu khuya
-06h00: Tiểu thực
-08h00: Lễ viếng
-10h00: Cúng Phật
-11h00: Cung tiến Giác linh
-12h00: Thọ trai
-14h00: Lễ viếng
-16h00: Dược thạch
-18h00: Cảm niệm ân sư
-20h00: Bố tát
-24h00: Chỉ tịnh.

Ngày 29/11/2016 (01/11/Bính Thân)
-03h30: Lễ bạch Phật-Tổ
-05h00: Tiểu thực
-07h00: Lễ viếng
-09h00: Cung nghinh chư Tôn Giáo phẩm, Quý quan khách quang lâm
-10h00: Lễ Truy niệm giác linh (có chương trình riêng)
-11h30: Lễ Tuyên Pháp ngữ - phụng tống kim quan nhập Bảo tháp.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANGI. BAN CHỨNG MINH:
Hòa thượng Thích Trí Tịnh
II. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban Hòa thượng Thích Quảng Hiển
Phó ban Hòa thượng Thích Nguyên Trực
Hòa thượng Thích Giác Cầu
Hòa thượng Thích Như Thị
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Hòa thượng Thích Trí Châu
Hòa thượng Thích Giải Thiện
Thượng tọa Thích Minh Cường
Ban Thư ký Đại đức Thích Nhuận Nghĩa
Đại đức Thích Thiện Thuận
Đại đức Thích Nguyên Thái
Đại đức Thích Vĩnh Tế
SC. Thích nữ Minh Hoa
Ban Thủ quỹ
Đại đức Thích Chơn Luận
Ni sư Thích nữ Như Diên
Ni sư Thích nữ Hạnh Nhân
Ni sư Thích nữ Tùng Hòa


III. CÁC TIỂU BAN
1. Ban Điều hành Thượng tọa Thích Minh Thiện
Đại đức Thích Nhuận Nghĩa
Đại đức Thích Nguyên Thái
Đại đức Thích Tâm Trụ
Đại đức Thích Quảng Ngôn
Đại đức Thích Đức Minh
Đại đức Thích Chơn Toàn
2. Ban Nghi lễ Hòa thượng Thích Trí Châu
Hòa thượng Thích Minh Thanh
Ban Nghi lễ tỉnh BR-VT
3. Ban Kinh Sư
Hòa thượng Thiện Tấn (Sám chủ)
Chư tôn đức chùa Từ Thoàn
4. Ban Tiếp tân
Thượng tọa Thích Minh Cường
Đại đức Thích Tâm Ngộ
SC. Thích nữ Tâm Hạnh
SC. Thích nữ Tâm Hiếu
5. Ban Xướng ngôn
Đại đức Thích Thiện Thông
Đại đức Thích Thánh Biện
Đại đức Thích Tâm Pháp
Đại đức Thích Quảng Ngữ
6. Ban Trần thiết Đại đức Thích Đức Minh
Đại đức Thích Quảng Ngôn
Đại đức Thích Huệ Nhẫn
Sư cô Thích nữ Nguyên Xuân
Tăng sinh Trường Phật học Đại Tòng Lâm
7. Ban Tiếp lễ Đại đức Thích Chơn Tín
Ni sư Thích nữ Tùng Hòa
Sư cô Thích nữ Tâm Từ
Sư cô Thích nữ Tâm Tuyền
8. Ban Phụ trách sổ tang Đại đức Thích Chơn Thiền
Đại đức Thích Chơn Phát
9. Ban Trai soạn, hành đường Ni sư Thích nữ Như Diên
Sư cô Thích nữ Phước Trí
Ni chúng làng Vạn Hạnh
Ni sinh Ni viện Thiện Hòa
10. Ban Thông tin Truyền thông
Đại đức Thích Trí Định
Đại đức Thích Tâm trụ
Đại đức Thích Hạnh Danh
Đại đức Thích Nguyên Trụ
SC. Thích nữ Tâm Thịnh
SC. Thích nữ Như Chiếu
SC. Thích nữ Minh Hoa
PT. Quảng Chuyên – Lê Ngọc Cảm
PT. Đồng Tâm – Nguyễn Văn Tưởng
11. Ban Thông sự
Đại đức Thích Trung Tấn
Đại đức Thích Từ Thức
Đại đức Thích Thiện Duệ
Đại đức Thích Quảng Hưng
Đại đức Thích Quảng Vinh
Đại đức Thích Minh Tín
12. Ban Hiếu đồ Thượng tọa Thích Minh Thọ
Đại đức Thích Chơn Tâm
Đại đức Thích Chơn Phương
Đại đức Thích Trí Ấn
Đại đức Thích Chơn Thể
Đại đức Thích Chơn Định
Cùng môn đồ tứ chúng
13. Ban Cung nghinh
Đại đức Thích Trung Hiếu
Tăng sinh trường TCPH Đại Tòng Lâm
14. Ban hầu Kim quan Đại đức Thích Chơn Trí
Chư Tăng Tu viện Bát Nhã
Tăng sinh Đại Tòng Lâm
15. Ban Thị giả Đại đức Thích Chơn Luận
Chư Ni chùa Kiều Đàm
16. Ban Chung cổ Tăng sinh trường TCPH Đại Tòng Lâm
17. Ban Thủ khố Chư Tăng Tu viện Bát Nhã
18. Ban Hương đăng
Đại đức Thích Chơn Trang
Đại đức Thích Chơn Hậu
Đại đức Thích Chơn Dũng
19. Ban Trật tự GĐPT Bát Nhã
Ban Bảo vệ khu phố Vạn Hạnh
20. Ban Vận chuyển Phật tử Chơn Tín
21. Ban Vệ sinh Phật tử Chơn Hảo
22. Ban Giữ xe Phật tử Chơn Hảo
Đội dân phòng khu phố Vạn Hạnh