Post: : Admin

Hình ảnh lễ xuất gia Tỳ-khưu và Sa-di tại chùa Huyền Không, ngày 27 tháng 05 năm 2016. Theo giáo lý nhà Phật thêm một ngôi chùa là bớt đi một nhà lao, và việc quý hoa thay là thêm một người xuất gia đầu Phật là xã hội thêm được một người đạo đức.Chùm ảnh thâu nhận đệ tử xuất gia tại Chùa Huyền Không Sơn Thượng Chùm ảnh thâu nhận đệ tử xuất gia tại Chùa Huyền Không Sơn Thượng Chùm ảnh thâu nhận đệ tử xuất gia tại Chùa Huyền Không Sơn Thượng Chùm ảnh thâu nhận đệ tử xuất gia tại Chùa Huyền Không Sơn Thượng

Chùm ảnh thâu nhận đệ tử xuất gia tại Chùa Huyền Không Sơn Thượng Chùm ảnh thâu nhận đệ tử xuất gia tại Chùa Huyền Không Sơn Thượng Chùm ảnh thâu nhận đệ tử xuất gia tại Chùa Huyền Không Sơn Thượng


HK