Post: : Admin

Xin giới thiệu 21 vị đệ tử của Đức Phật được các họa sĩ Srilanka vẽ độc đáo bằng sơn dầu. Những vị đệ tử gồm có: Ven Nanda; Ven Kaludayi; Ven Bakkula; Ven Angulimala; Ven Maha Kappiya; Ven Bahiya Daruciriya; Ven Anna Kondanna; Ven Lakuntaka Bhaddiya; Ven Pilindivaccha; Ven Maha Kassapa; Ven Kaligodhaputta Bhaddiya; Ven Rahula; Ven Sunaparanta Punna; Ven Savali; Ven Sagata; Ven Cunda; Ven Dabba Mallaputta
Ven Assaji; Ven Upavana; Ven Maha Kaccana; Ven Pindola Bharadvaja:

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Nanda

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Kaludayi

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Bakkula

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Angulimala

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Maha Kappiya

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Bahiya Daruciriya

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Anna Kondanna

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Lakuntaka Bhaddiya

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Pilindivaccha

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Maha Kassapa

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Kaligodhaputta Bhaddiya

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Rahula

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Sunaparanta Punna

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Savali


Sivàli Ngài sanh ra là con của Suppavàsà, công chúa con vua, trong thời đức Phật hiện tại. Khi mẹ ngài không sinh đẻ được và nằm chịu đau khổ trong bảy ngày, bà nói với người chồng: 'Trước khi tôi chết tôi sẽ bố thí', và nàng bảo chồng đi mời Thế Tôn đến, nói đến hiện trạng của nàng và dặn chồng ghi nhớ những lời Thế Tôn nói. Người chồng làm theo lời vợ dặn và bậc Ðạo Sư nói: 'Mong rằng Suppavàsa, con của dòng họ Koliya được hạnh phúc! Mong nàng được hạnh phúc, sức khỏe và sanh được đứa con trai khỏe mạnh'. Trước khi người chồng về, Suppavàsa đã sanh được đứa con trai và khi nghe chồng kể lại câu chuyện, nàng dặn chồng cúng dường đức Phật và chúng Tăng trong bảy ngày. Vì người con được sanh, đem lại hoan hỷ cho tất cả mọi người, nên được đặt tên là Sìvali.
Sau khi sanh bảy ngày, ngài có thể làm được bất cứ việc gì. Tôn giả Sàriputta đến và khuyên ngài xuất gia, lấy đề tài sự đau khổ khi được sanh làm đề tài tu hành. Khi nắm tóc thứ nhất được cắt đứt, ngài chứng Sơ quả. Khi nắm tóc thứ hai được cắt đứt, ngài chứng Nhị quả. Như vậy cho đến nắm tóc thứ tư và ngài chứng quả A-la-hán. Có chỗ nói cùng ngày ngài đi đến ở một chòi lá, và suy tư đến sự đau khổ phải nhẫn chịu khi thọ sanh. Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán.


Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Sagata

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Cunda

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Dabba Mallaputta

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Assaji

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Upavana

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Maha Kaccana

Chùm ảnh những vị đệ tử của Đức Phật

Ven Pindola Bharadvaja


Triệu Cái