Post: : AdminNgài nói Tam bảo là Phật – Pháp - Tăng, ba ngôi báu luôn thường trụ ở đời, dù trẻ hay già, khoẻ hay bịnh, dù là bất cứ ở Quốc độ nào, niềm tịnh tín Tam bảo luôn là bất biến không di dịch. Chẳng những vậy, càng sống lâu trong đạo, càng rạng rỡ phong quang. Tam bảo luôn là bóng mát lớn, niềm an trú hạnh phúc thật sự cho người tu; đặc biệt là hành giả tu tập thiền định. 

Khẳng định phương pháp tu tập thiền định căn bản, thực tiễn và thân chứng. Hành giả tu tập thiền định luôn kiên định, mài miệt trong sự hành trì. Không bỏ phí thời gian, không xa rời mục đích. Phương pháp tu tập mà nhận thức chính là định vị lộ trình. Những hành giả tu tập, luôn kiên nhẫn theo định hướng, nhất định một ngày sẽ đạt đến mục tiêu.

Soi quán, tỏ rõ nhân và quả của khổ đế và tập đế để đoạn tận gốc rễ sanh tử.

Soi quán tu tập đạo đế một cách bền vững, thực tiễn để đi đến thân chứng thành tựu, an trú diệt đế Niết bàn.

Giờ điểm tâm của Quý Sư 

 

Chùm ảnh Phật tử Tịnh xá Trúc Lâm -  Tân Biên, Tây Ninh và đạo tràng Tịnh xá Ngọc Châu - Tân Châu, An Giang sớt bát cúng dường cho hành giả. Phật tử Diệu Anh đã thay lời Phật tử hai miền tịnh xá tác bạch:

   Kính bạch Chư Tôn đức!

    Chúng con kính nghe đức Phật có dạy rằng:

                   Nay vui đời sau vui

                   Làm phước hai đời vui

                   Vui thấy mình tạo phước

                   Sanh cõi lành vui hơn.

          Lời Phật dạy đã cho chúng con một bài học rằng: những ai biết tạo phước lành sẽ hưởng hạnh phúc trong đời này và cả những đời sau. Hồng ân Tam bảo xuất hiện trên đời là ruộng phước điền cho chúng sanh, là nơi để chúng sanh gieo trồng hạnh phúc. Đặc biệt, là được gieo duyên với những hành giả đang tu tập để đoạn trừ phiền não thì phước lành này càng thù thắng hơn nữa.

Tiếp tục hành trình của đức Phật Thích Ca, đức Tổ sư Minh Đăng Quang đắp y, mang bát vào đời giáo hoá chúng sanh. Ngài đã xây dựng lại đời sống thanh tịnh thoát trần cho những người con Phật. Kế thừa đường lối của Tổ sư và chư đức Thầy, Chư Tôn Đức đã thành lập những khoá tu truyền thống vô cùng nghiêm mật. Hôm nay đây, chúng con, Phật tử đạo tràng Tịnh xá Trúc Lâm -  Tân Biên, Tây Ninh và đạo tràng Tịnh xá Ngọc Châu - Tân Châu, An Giang xin phát tâm ủng hộ Phật pháp, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng cúng vật thực cho quý Ngài thọ dụng để thân khoẻ, tâm an mà tinh tấn tu hành.

Đây là tứ sự chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành, với lòng thành kính dâng lên cúng dường, cúi mong chư Tôn đức từ bi hưởng dụng chứng minh. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho chúng sanh kẻ âm được siêu, người sống bình an, lợi lạc và khắp pháp giới chúng sanh đều chóng thành Phật đạo.

Hòa thượng Giác Hùng chứng minh, đã tán thán Phật tử không ngại đường xá xa xôi trở về tịnh xá Ngọc Nhơn để sớt bát cúng dường và hồi hướng công đức Phật tử làm được về cửu huyền thất tổ quá vãng được siêu sanh, cha mẹ hiền tiền được sức khỏe.

 Hòa thượng Giác Tuấn giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Trị sự trưởng GĐ VI, Phó ban tổ chức kiêm Hóa chủ khóa tu dù tuổi cao, sức khỏe kém Ngài vẫn tham gia thiền tọa, nghe pháp cùng đại chúng.

Giờ thiền hành và thiền tọa của Chư hành giả trong khóa tu.


Dệu Anh